دوره 25, شماره 2 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

بررسی پایداری بیان ژن¬های مرجع ovEF1alpha و 18S rRNA تحت تأثیر تیمارهای جیبرلین و تنش¬های دما و نور در جنس آویشن PDF
سمیه بهادر, بابک ربیعی
تأثیر پوترسین و تیدیازورون بر اندامزایی درون شیشهای گیاه مریم‌گلی (Salvia officinalis L.) PDF
سمیرا جعفری, محمد حسین دانشور, محمد رضا صالحی سلمی, امین لطفی جلال آبادی
بررسی تنوع ژنتیکی اکسشن‏هایی از رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) براساس صفات ریخت‌شناختی و نشانگر مولکولی SCoT PDF
محسن فرشادفر, نازنین مرادزاده, عزت اله فرشادفر, هومن شیروانی
تغييرات شاخص‏های فیزیولوژیک و نمایه متابولیتی مرزه خوزستانی (Satureja khuzistanica) در پاسخ به تنش خشکی PDF
آناهیتا شریعت, قاسم کریم زاده, محمد حسن عصاره, جواد هادیان
ارزیابی نتاج حاصل از تولید مثل جنسی درختان پده با استفاده از شاخص های ریخت شناسی برگ و ایزوآنزیم PDF
محسن کلاگری, حسین میرزائی ندوشن, فرهاد اسدی, پروین صالحی شانجانی
القای پلی پلوئیدی در گیاه زینتی ارکیده گونه Phalaenopsis amabilis در شرایط درون شیشه ای PDF
فاطمه ذاکر تولایی, حمیده کلاهی
ارزیابی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) از نظر صفات زراعی، بازده اسانس و غلظت سیترال PDF
محمد حسن رحیمی, سعید اهری زاد, ناصر محب علی پور
انتخاب ژنوتیپ‌های متحمل به شوری Plantago ovata در شرایط این‌ویترو PDF
عباس صفرنژاد, مریم شورورزی, مرضیه دلیر
گزینش اكوتیپ‌های برتر اسپرس بر اساس صفات كمّی و كیفی PDF
حسن منیری‌ فر, حسین باقری آقبلاغ, محمد باقر خورشیدی بنام
تأثیر قارچ Funneliformis mosseae در بیان ژن دهیدرین در نهال‌های پسته ایرانی تحت تنش خشکی PDF
توران فیضی کمره, رامین رحمانی, حسن سلطانلو, محمد متینی‌زاده
تجزیه‌وتحلیل کروموزومی بلوط دارمازو (Quercus infectoria G. Oliver) PDF
فهیمه قاسمی پیربلوطی, آفاق تابنده ساروی, اصغر مصلح آرانی
تأثیر گونه و تنظیمکنندههای رشد گیاهی بر شاخه‎زایی و ریشهزایی سه گونه زالزالک (Crataegus spp) PDF
نوربخش تیموری, دانیال کهریزی, وحید عبدوسی, عبدالحمید پاپزن
بررسی کمی و کیفی دورگ‌های بين دو گونه صنوبر پده و کبوده در استان چهارمحال و بختياري PDF
یعقوب ایران منش, عباس قمری‌ زارع, محمود طالبی, حسن جهانبازی گوجانی
مطالعه پایداری عملكرد علوفه در اكسشن¬های گونه Agropyron trichophorum با مدل AMMI و سایر روش¬های تجزیه پایداری در دو محیط تنش و بدون تنش خشکی PDF
حدیث السادات مدائنی, علی اشرف جعفری, هوشمند صفری, هومن شیروانی


شاپا: 0891-1735