دوره 25, شماره 1 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

باززایی غیرمستقیم کیکم ترکمنی (Acer monospessulanum) در شرایط درون شیشه‌ای PDF
عباس صفرنژاد, هادی درودی
تأثیر نور و تنظیم‌کننده رشد در تکثیر بادام‌کوهي (Amygdalus scoparia) به روش کشت درون‌شیشه‌ای جنین PDF
حسین ميرزايي ندوشن, میترا امام, سمیه اعزازي, سپیده کلاته جاري
اثرات القاء پلی¬پلوئیدی در شرایط درون شیشه¬ای بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه نوروزک ((Salvia leriifolia Benth. PDF
بهمن حسینی, سپیده جوانبخت
واکنش متفاوت دورگ‎های بین گونه‎ای صنوبر به تکثیر از طریق ریزازدیادی PDF
صدف خسروان, حسین میرزایی ندوشن, عباس قمری ‎زارع, محمد علی ابراهیمی
تأثیر شدت خشکیدگی تاجی بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک درختان بلوط ایرانی (Quercus brantii Var Persica) PDF
احمد حسینی, محمد متینی‌زاده, آناهیتا شریعت
ارزیابی تنوع ژنتیکی عملکرد دو گونه مرزه Satureja mutica و Satureja isophylla در شرايط دیم دماوند PDF
سید رضا طبائی عقدائی, فاطمه مهدی نوه‏سی, محمد حسین لباسچی, اکبر نجفی آشتیانی, فاطمه سفیدکن, علی اشرف جعفری
ارزیابی روابط کاریوتیپی برخی گونه‌های بخش‏های Bromus و Genea از جنس بروموس PDF
هوشمند صفری, علیرضا زبرجدی, دانیال کهریزی, علی اشرف جعفری
جدا سازی ژن کلیدی تری بتا هیدروکسی استروئید دهیدروژناز (Δ5-3β-hydroxysteroid dehydrogenase) در بیوسنتز کاردنولیدها و بررسی بیان آن تحت تأثیر الیسیتورهای سالیسیلیک اسید و متیل جاسمونات در گیاه دارویی گل انگشتانه ایرانی (Digitalis nervosa L) PDF
اسعد معروفی, وحیده سلیمی, محمد مجدی
بررسي ساختار تنوع ژنتيکي جمعیت‌هاي نیای وحشی گندم (Aegilops crassa) با استفاده از نشانگرهای بین ریزماهواره ژنومی PDF
طیبه خرمی فرد, علی اشرف مهرابی, علی آرمینیان, آرش فاضلی
اثر مبدأ بذر و پایه‎ مادری بر جوانه¬زنی بذر و رشد نونهال¬های کیکم (مطالعه¬ موردی: جنگل چنارناز در جنوب استان یزد) PDF
حسین نادی, آفاق تابنده ساروی, بهمن کیانی
بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ¬های مریم نخودی (Teucrium polium) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR PDF
سعید اسفندیاری, محسن فرشادفر, هوشمند صفری, هومن شیروانی, صادق اسفندیاری
مطالعه اثرات ترکیب محیط¬کشت و نوع ریزنمونه در بهینه¬سازی کشت خارشتر (Alhagi camelorum F.) PDF
حسین مرکی, عادل سپهری, علی جعفری مفیدآبادی
تجزیه بیان ژن¬های بیوسنتزی تیمول و کارواکرول در بافت¬های مختلف آویشن باغی (Thymus vulgaris) PDF
عاطفه مشهدی ملک‌زاده, محمد مجدی, اسعد معروفی
ارزیابی تنوع مورفولوژیکی برگ و میوه جمعیت‌های طبیعی گلابی وحشی (Pyrus glabra Boiss.) در جنگل¬های زاگرس جنوبی PDF
سمیرا بهاروندی, سهراب الوانی‌نژاد, رقیه ذوالفقاری


شاپا: 0891-1735