نظریه و عمل در برنامه درسی

این نشریه با  اهداف اشاعه و گسترش دانش برنامه درسی، کمک به تولید دانش بومی در حوزه برنامه درسی، ترغیب نواندیشی در عرصه نظر و نوآوری در عرصه عمل برنامه ریزی درسی، کمک به اصلاح و بازنگری برنامه‌های درسی مقاطع مختلف تحصیلی، تبیین و آسیب شناسی رویکرد تولید برنامه‌ درسی منطقه‌ای و مدرسه‌ای، اشاعه رویکرد تلفیقی در طراحی و تولید برنامه های درسی، انعکاس تجربیات جهانی و بین المللی در حوزه برنامه درسی، نقد و ارزیابی سیاست های برنامه ریزی درسی در کشور، نقد و ارزیابی تحولات برنامه درسی در عرصه اجرا، بررسی چالش های نظام برنامه ریزی درسی کشور و ارائۀ راهکارهای مناسب برای بهبود آن منتشر می شود.


دوره 10, شماره 5 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

تربیت اخلاقیِ مبتنی بر ادبیات داستانی: تحلیل محتوای کتاب‌های درسی دورۀ ابتدایی PDF
شهلا دهقانی, کیوان بلندهمتان
آسیب‌شناسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان: یک مطالعۀ آمیخته PDF
مهدی قنبری, محمد نیکخواه, بهاره نیکبخت
تأثیر اندازه‌گیری مبتنی بر برنامۀ درسی (CBM) بر پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان ابتدایی PDF
مسعود گرامی پور, اصغر مینایی
تدریس موازی: رویکردی جهت ارتقاء عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان در درس ریاضی و نگرش آنان به مدرسه PDF
سیروس اسدیان
روایت‌نگاری ابزار تأمل و بالندگی حرفه‌ای؛ تجربه دانشجو ـ معلمان در کاروزی PDF
صغری ملکی, محمود مهر محمدی
طراحی مدل شایستگی‌های پژوهشی دانش‌آموزان دورۀ دوم ابتدایی ایران PDF
مهدی حسین پناه, مرتضی کرمی, حسین جعفری ثانی, حسین کارشکی
استفاده از نوآوری آموزشی «مودل» برای افزایش تعاملات میان یادگیرندگان در برنامۀ درسی ترجمۀ شفاهی PDF
زهره قرائی, سعید کتابی, منصور توکلی


شاپا: 4938-2345