دوره 10, شماره 2 (1395)

فهرست مطالب

مقالات

مقايسۀ روش هاي مختلف تحليل پاسخ لرزه اي زمين‌هاي نرم مستعد روان‌گرايي در برابر زلزله هاي ميدان دور و نزديک PDF
محمد آدم پیرا, حمید علی الهی
تحليل تراوش در تونل انتقال آب چشمه روزيه در مرحله ساخت و بهره‌برداري با بهره‌گيري از شبيه‌سازي عددي PDF
علی احمدزاده, راحب باقرپور, سعید مهدوري
بررسي جایگاه سنگ هاي مارني در سيستم هاي طبقه‌بندي مهندسي توده سنگ مطالعه موردي: ساختگاه سد دوستي PDF
حامد رضایی, ماشاله خامه‌ چیان
ارزیابی ریسک محیط زیستی سد پاوه رود زنجان در مرحله ساختمانی با استفاده از تلفیق روش های TOPSIS و RAM-D PDF
سحر رضاییان, سید علی جوزی, صدف عطایی
رسوب‌ شناسی ترکیب نهشته های رودخانه شربیان به عنوان ماده اولیه آسفالت گرم و بهینه‌ سازی آن با استفاده از آهک هیدراته PDF
عباس ضیغمی, ناصر عبدی
پهنه‌بندی خطر زمین لغزش در محدودۀ مخزن سد پلرود گیلان با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) PDF
محمد کشاورزبخشایش, محمود فلاح
بررسي آزمايشگاهي تأثیر زاويۀ شيب كناره و دانه بندي ذرات بر فرسايش نشتي سواحل رودخانه PDF
اعظم مسعودی, محمد رضا مجدزاده طباطبایی, علی نورزاد
طراحي بهينه ديوار هاي خاکي ميخ‌کوبي شده بر مبناي تغيير مکان تحت بار هاي لرزه ای PDF
پویا نقشین, هادی شهیر


شاپا: 8222-7386