شبیه سازی اثر شوری آب بر عملکرد ذرت در شرایط تغییر اقلیم در منطقه اهواز

مهری سعیدی نیا, سعید برومند نسب, سید بهرام اندرزیان

چکیده


در این تحقیق، میزان عملکرد ذرت (رقم مبین)، در شرایط آبیاری با آب شور در منطقه اهواز، تحت سناریوهای مختلف تغییر اقلیم شبیه­سازی گردید. با در نظر گرفتن دوره مبنا (2010- 1981)، برای تولید سناریوها در دو دورۀ آتی 2050- 2021 و 2100- 2071، از مدل CSIRO-MK3.5 در ترکیب با سه سناریوی انتشار A2 و B1 و A1B استفاده شد و برای بررسی اثر سناریوهای مختلف بر روی عملکرد، تحت پنج تیمار شوری آبیاری (S0: آب کارون (شوری  dS/m  3/2)، S1 شوریdS/m  5/3،  S2 شوریdS/m  5/4،  S3شوریdS/m  5/5 و  S4شوریdS/m  5/6 ) مدل Aqua Crop  انتخاب گردید. برای نشان دادن اثر تغییر اقلیم به تنهایی، میزان عملکرد هر تیمار تحت هر سناریو با میزان عملکرد همان تیمار در سناریوی مبنا مقایسه گردید و نتایج نشان داد در دوره آتی اول اثر تغییر اقلیم بر روی عملکرد ناچیز بود. در دوره دوم آتی، به صورت میانگین در همه تیمارها، کاهش عملکرد تحت سناریوی A1B ، 15% ، تحت سناریوی B1، 24% و در سناریوی A2، 35% مشاهده گردید. نتایج اثر توام تغییر اقلیم و شوری بر میزان عملکرد نشان داد که در دوره آتی اول، بیشترین کاهش عملکرد در سناریوی S4B1N1 (37% )، و در دوره دوم آتی در سناریوی S4A2N2 ( 58% )، رخ خواهد داد. در نهایت مشخص گردید که روند تغییرات عملکرد نسبت به شوری، تحت هر یک از سناریوها به صورت خطی بود.


موضوع


تنش شوری; ذرت رقم مبین; شبیه سازی عملکرد; مدل Aqua Crop

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.