تعيين ارزش اقتصادي آب و شبيه سازي رفتار کشاورزان منطقه تاکستان در کاهش منابع آب کشاورزی

ابوذر پرهیزکاری, حسین بدیع برزین

چکیده


هدف اصلي مطالعه حاضر تعيين ارزش اقتصادي آب آبياري و شبيه­سازي واکنش کشاورزان به سياست کاهش منابع آب دردسترس در شهرستان تاکستان (از توابع استان قزوين) است. براي تحقق اين هدف، از رويکرد برنامه­ريزي رياضي مثبت (PMP) و توابع توليد منطقه­اي محصولات کشاورزي (SWAP) استفاده شد. ابتدا ارزش اقتصادي آب آبياري در سطح شهرستان مورد مطالعه تعيين شد. سپس، واکنش کشاورزان به سياست کاهش منابع آب در‌دسترس تحت سناريوهاي کاربردي 5%، 10%، 20% و 30 درصد تحليل و ارزيابي شد. داده­هاي موردنياز مربوط به سال زراعي 93-1392 هستند. براي حل مدل تجربي ارائه شده از نرم افزار GAMS نسخه 24/1 استفاده شد. پس از حل مدل، ارزش اقتصادي هر متر مکعب آب آبياري در سطح شهرستان تاکستان 1690 ريال برآورد شد. نتايج نشان داد که تفاوت فاحشي بين ارزش اقتصادي آب آبياري و نرخ آب­بهاي پرداختي کشاورزان در اين شهرستان وجود دارد و کاهش آب دردسترس سبب افزايش ارزش اقتصادي آب آبياري و کاهش سود ناخالص کشاورزان مي‌شود. در پايان، به منظور جلوگيري از مصرف بي‌رويه آب آبياري، تعيين نرخ آب­بهاي پرداختي براي کشاورزان شهرستان تاکستان با توجه به روند تغييرات ارزش اقتصادي آب آبياري و ملاحظه برابري توصيه شد.


موضوع


مديريت تقاضاي آب; تابع توليد; آب بها

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.