مدیریت اراضی

  با توجه به اهميت انتقال يافته های پژوهشي و گسترش رهيافت های علمی برای حل مسائل و لزوم انتشار و معرفی ديدگاه ها، نظريات و فن آوريهای نوين در مديريت اراضی، موسسه تحقيقات خاک و آب بر آن شد تا نسبت به انتشار مجله علمی ترويجی مديريت اراضی به عنوان اولين مجله تخصصی در حوزه ترويج علم مديريت اراضی اهتمام ورزيده و سطح آگاهي­ها و دانش موجود را در اين زمينه ارتقاء بخشد. باشد تا جامعه علمی و کارشناسان حوزه کشاورزی ومنابع طبيعی با مفاهيم جديد علمی در زمينه مديريت اراضی آشنا گردند.


دوره 2, شماره 2 (1393)

فهرست مطالب

مقالات

مدیریت کاربرد پتاسیم برای زراعت سیب زمینی در شرایط آب و خاک شور PDF
امیرهوشنگ جلالی
مروری بر عوامل موثر بر فرسایش آبی خاک در ایران PDF
محمود عرب خدری
کودهای زیستی فسفره و ضرورت توسعه آن ها درکشور PDF
فرهاد رجالی, هادی اسدی رحمانی, کاظم خاوازی, احمد اصغرزاده, اشرف اسمعیلی زاد
علوم خاک و اجتماع در بافتار هلندی PDF
محمد رضا بلالی
کاربرد کودهای زیستی حاوی ریزجانداران آزادزی تثبیت کننده نیتروژن در کشاورزی PDF
هوشنگ خسروی
تعیین تناوب مناسب با کارایی مصرف آب بالا در منطقه گالیکش PDF
اسماعیل قربانپور, بهنام کامکار


شاپا: 2345-6205