اثر مديريت مصرف نيتروژن بر کارائی مصرف آن در گندم ديم با استفاده از نيتروژن-15

محمد حسین حیدری, احمد گلچین, رایحه میرخانی, ولی فيضي اصل, عادل سي و سه مرده

چکیده


به منظور بررسي اثر مدیریت مصرف نیتروژن بر کارائي نيتروژن در گندم دیم، آزمايشي با سه نحوه مصرف نيتروژن شامل كل نیتروژن در پائيز،  در پائيز +  در بهار، و  در پائيز +  در بهار به عنوان کرت اصلي و پنج سطـح نيتروژن شامـل 0، 30، 60، 90 و 120 كيلوگرم در هكتار با استفاده از اوره نشان­دار 8 و 6 اتم درصد اضافه به عنوان کرت فرعي با سه تکرار در قالب طرح بلوك­هاي كامل تصادفي به صورت كرت‌هاي يک­بار خرد شده در سال زراعي 92-1391 در ايستگاه تحقيقات کشاورزي قاملو کردستان اجرا شد. نتايج نشان داد كه اثر نحوه مصرف بر عملکرد دانه، برداشت نيتروژن در سطح آماری پنج درصد معني­دار بود. اثر مقادير نيتروژن بر عملکرد دانه، برداشت کل نيتروژن، %[1]Ndff، برداشت نيتروژن و کارايي نيتروژن در سطح یک درصد و پروتئين دانه در سطح پنج درصد معني­دار بود. با مصرف نيتروژن، عملكرد دانه و درصد پروتئين دانه نسبت به شاهد به ترتيب 35 و 33 درصد افزايش نشان دادند. با افزايش مصرف نيتروژن از 30 تا 120 کيلوگرم در هکتار، % Ndff از 11 تا 39 درصد افزايش يافت که اين مقادير به ترتيب با کارايي نيتروژن-15، 21 تا 28 درصد مرتبط بود. بيشترين کارايي (31 درصد) با مصرف 90 کيلوگرم نيتروژن در هکتار حاصل شد. از کل نيتروژن جذب شده توسط اندام هوايي گندم، 70 درصد مربوط به دانه بود. بهترين عملکرد دانه با بيشترين کارايي نيتروژن در تیمارهای مصرف کل در پائيز،  در پائيز +  در بهار و  در پائيز +  در بهار به ترتيب با مصرف 69، 60 و 51 کيلوگرم نيتروژن در هکتار برآورد شد.

[1] .Fraction of Nitrogen in the plant derived from the 15N labeled fertilizer(Ndff)


موضوع


جذب نيتروژن; اوره نشان دار; زمان مصرف نیتروژن و گندم

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.