تأثیر مقدار و زمان مصرف نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی بادام رقم مامائی "Mamaei"(Prunus dulcis Mill.)

محمود محمدی

چکیده


به منظور بررسی تأثیر میزان و زمان مصرف نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی بادام، آزمایشی به­صورت فاكتوريل در قالب طرح آماري بلوك­هاي كامل تصادفي در سه تكرار به مدت سه سال بر روي درختان بادام رقم مامایي (Prunus dulcis) انجام شد. فاکتورهای این آزمایش شامل نیتروژن در چهار سطح (150 N1=، 300N2=، 450  N3=و 600N4= گرم نیتروژن خالص از منبع نیترات آمونیم برای هر درخت) و زمان­های مختلف مصرف: T1: مصرف يك­مرتبه،T2 : مصرف در دو قسط،T3  : مصرف در سه قسط وT4 : مصرف در چهار قسط بود. نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد که اثر سال بر وزن 100 عدد میوه، قطر تنه درخت، درصد تشکیل اولیه و نهایی میوه و عملکرد درخت تفاوت معنی­دار ایجاد نمود. اثر مقدار مصرف نیتروژن بر صفات مورد مطالعه معنی‌دار شد. بیشترین میزان وزن 100 عدد میوه، عملکرد درخت، وزن 100 عدد مغز، درصد تشکیل اولیه و نهایی میوه و درصد پروتئین برای هر درخت به ترتیب به مقدار 6/403 گرم، 78/3 کیلوگرم، 5/120 گرم، ،34، 23 و 7/20 درصد از تیمار N3 حاصل شد. حداکثر طول شاخه، قطر شاخه و قطر درخت به­ترتیب به میزان 5/31، 92/0 و 8/7 میلیمتر از تیمار N4 حاصل شد. زمان­های مختلف مصرف باعث تفاوت معنی­دار در در صفات مورد مطالعه شد. حداکثر صفات مطالعه شده از تیمار T3 حاصل شد. اثر متقابل میزان در زمان مصرف نیتروژن بر وزن 100 عدد میوه، وزن 100 عدد مغز، قطر تنه درخت و درصد پروتئین مغز معنی‌دار شد. بیشترین مقادیر این صفات از تیمار N3T3 حاصل شد. با توجه به نتایج این آزمایش، تیمار N3T3 برای افزایش عملکرد کمی و کیفی بادام در مناطق بادام­کاری استان چهارمحال و بختیاری و مناطق با شرایط خاک و اقلیم مشابه پیشنهاد می­شود.

موضوع


درصد تشکیل میوه; پروتئین و عملکرد

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.