بررسي تغییرات مکانی عناصر غذايي در خاک و برگ تاکستان¬هاي شهرستان خدابنده با استفاده از روش¬هاي زمين آمار

مهدی طاهری, سمیرا واحدی, محمد عباسی, تورج خوش زمان, اسماعیل سهرابی

چکیده


بهره­برداري صحيح از منابع موجود در بخش کشاورزي با بررسي روابط بين گياه، خاک و عوامل محيطي مؤثر بر آن امکان پذير است. بررسي الگوي تغييرات مکاني عناصر غذايي در خاک و گياه و تهيه نقشه­هاي پراکنش آن­ها راهکاري اثربخش در راستاي توسعه کشاورزي پايدار است. در اين راستا در پژوهش حاضر به بررسي ساختار مکاني عناصر غذايي فسفر، پتاسيم، روي، مس، منگنز و بور در خاک و برگ و عنصر نيتروژن در برگ و کربن آلي در خاک با استفاده از مدل­هاي نيم تغيير­نما در تاکستان­هاي شهرستان خدابنده در استان زنجان پرداخته شد. پس از تهيه بهترين مدل نيم تغيير­نما با استفاده از روش­هاي ميان­يابي شامل کريجينگ، کوکريجينگ و وزن­دهي عكس فاصله با توان­هاي 1-5 و روش کرنل عناصر برآورد و نقشه­هاي پهنه­بندي تهيه گرديد. نتايج نشان داد بيشتر ويژگي­ها در گروه خاک و برگ تاکستان­ها از پيوستگي مکاني متوسط به بالايي برخوردار هستند. بيشترين شعاع همبستگي در نمونه­هاي خاک به عنصر منگنز و در نمونه­هاي برگ به عنصر فسفر تعلق داشت. به طور ميانگين دامنه شعاع همبستگي در عناصر خاک بيشتر از عناصر برگ بود. نتايج حاصل از ارزيابي روش­هاي ميانيابي با آماره­هاي خطاسنجي ريشه ميانگين مربعات خطا (RMSE)، ميانگين مطلق خطا (MAE) و ضريب کارايي(EF) بيان­گر برتري روش کوکريجينگ در برآورد عناصر خاک و برگ تاکستان­هاي مورد مطالعه بود. بهترين برآورد با روش کوکريجينگ در عنصر روي در خاک و در نمونه­هاي برگ هم در عنصر روي با روش کرنل بدست آمد. همچنين نتايج بررسي پراكنش عناصر غذايي در خاك و برگ منطقه مورد مطالعه نشان داد كه بيشتر خاك­هاي تاكستان اين منطقه از لحاظ كربن آلي، فسفر، آهن و روي كمبود دارند.

موضوع


تغييرات مکاني; ميانيابي; نيم تغييرنما

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.