تأثیر گوگرد عنصری و بنتونایتی بر فراهمی گوگرد و فسفر در خاک آهکی و خصوصیات رشدی ذرت

حسین میرسید حسینی, ارژنگ فتحی گردلیدانی, مریم جبل عاملی

چکیده


به منظور بررسی اثر منابع مختلف گوگرد و کود دامی به­همراه تلقیح باکتری تیوباسیلوس بر فراهمی گوگرد و فسفر خاک و رشد ذرت در خاک آهکی، آزمایش گلخانه­ای بر مبنای طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار انجام شد. تیمارها شامل، S (گوگرد عنصري)، SIB (گوگرد بنتونایتي ایرانی)، SDB (گوگرد بنتونایتي خارجی)، S+M (گوگردعنصري با کود دامی) و IN (شاهد) در  3سطح کودی S0، S1 و S2 (صفر، 25 و 50 میلی­گرم گوگرد بر کیلوگرم خاک) بودند. پس از اعمال تیمارها، بذور ذرت کشت و بعد از 8 هفته برداشت شد. نتایج نشان داد که تیمار  S+Mو S فراهمی فسفر و سولفات خاک را نسبت به شاهد به طور معنی­داری افزایش دادند. اثر اصلی همه تیمارها سبب افزایش جذب گوگرد و فسفر، عملکرد، مقدار کلروفیل، ارتفاع و شاخص سطح برگ ذرت در مقایسه با شاهد شدند. نتایج نشان می­دهد که کاربرد گوگرد همراه با ماده آلی در نمونه خاک آهکی مورد استفاده به طور معنی­دار (P<0.01) سبب افزایش فراهمی فسفر و گوگرد و بهبود خصوصیات رشد ذرت شده است.

موضوع


کود دامی; عملکرد ذرت; ماده آلی; کلروفیل

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.