پهنه بندی خطر شور و سدیمی خاک با استفاده از کریجینگ شاخص در قروه استان کردستان

کمال نبي اللهي, شیرین مرادیان, روح اله تقي زاده مهرجردي

چکیده


درچنددههاخیراستفادهازروش­هايزمينآماربراينقشه برداریشوريو سدیمی خاكوبررسیتغييراتآنتوسعهپيداكردهاست .هدف از این پژوهش استفاده از روشكريجينگ شاخص برایتهیه نقشه­هاياحتمال شوری و سدیمیخاک بود. بدین منظور، در 178 نقطه از منطقه مورد مطالعه تعداد 356 نمونه خاک از دو عمق 30-0 و 60-30 سانتی­متری خاک­های منطقه قروه استان کردستان به روش هایپرکیوب برداشت شد و خصوصیات هدایت الکتریکی، pH، سدیم، کلسیم، منیزیم و نسبت جذب سطحي سديم اندازه­گیری شد. بااستفادهازروشكريجينگشاخص،نقشه­هاي احتمالشوری و سدیمی خاک در هر دو عمق بر اساسدوشاخص آستانه شوری 4 دسی­زیمنس بر متر و SAR 13 میلی مول بر لیتر تهيه شد. نتایج نشان داد نقشه­های احتمال در عمق 30-0 سانتی­متری برای شوری و SAR خاک به ترتیب با شاخص کاپای 53/0 و 94/0 دارای سطح دقت متوسط و عالی و در عمق 60-30 سانتی­متری هم با شاخص کاپای 64/0 و 80/0 دارای سطح دقت خوب و عالی می­باشند. بخشمرکزی منطقه احتمال شوری و سدیمی بیشتری (بیشتر از شاخص­های آستانه) نسبت بهسایر بخش­ها دارد. این بخشاز اراضی دارای فیزیوگرافی پست و سفره­ آبزیرزمینی با کیفیت نه چندان مناسب نزدیک به سطح خاک بود.  

موضوع


زمین آمار; نقشه احتمال; شوری و قلیائیت

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.