زیست شناسی خاک


دوره 4, شماره 2 (1395)

فهرست مطالب

مقالات

مروری بر تحقیقات بیولوژی خاک و ویژگی¬های زیستی خاک¬های ایران PDF
حسین بشارتی, ناصر علی اصغرزاد, کاظم خاوازی, هادی اسدی رحمانی
بررسی اثر هم¬ افزایی کاربرد قارچ¬های میکوریز آربوسکولار بر ثبیت همزیستی نیتروژن در گیاه عدس تحت شرایط تنش کم آبی PDF
بهرام ابوالفضلی, حسینعلی علیخانی, فرهاد رجالی
جداسازی، غربالگری و بررسی صفات محرک رشد گیاهی میکروارگانیسم¬های مقاوم به آرسنیک (V) & (III) و ارزیابی تأثیر جدایه¬های برتر بر خصوصیات مرفولوژیک گیاه پونه و گیاه¬پالایی خاک آلوده به آرسنیک PDF
لیلا حیدر پور, علی اشرف سلطانی طولارود, اسماعیل گلی کلانپا
بررسی بیان ژن¬های دخیل در سازش به کمبود فسفر در گره¬های دو سویه از باکتری همزیست نخود PDF
مریم نصر اصفهانی
بررسی اثرات سویه¬های باکتری ریزوبیوم در عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چیتی ((Phaseolus vulgaris L. در شرایط تنش خشکی PDF
محمد فیضیان, اکبر همتی, هادی اسدی رحمانی, خسرو عزیزی
بررسی پاسخ دو رقم پسته بادامی ریز زرند و قزوینی از نظر رشد و تغذیه به کاربرد کود گاوی و سودوموناس¬های فلورسنت PDF
امیر حسین جمالی‌فرد, پیمان عباس‌زاده‌دهجی, عبدالرضا اخگر
اثر روش های کاربرد باكتري هاي افزاينده رشد گياه بر تولید گندم در شرایط شوری خاک PDF
علیرضا توسلی, احمد اصغرزاده, صدقعلی زمانی
تأثير شوري آب آبياري بر ديناميک کربن و نيتروژن آلي بقاياي گياهان يونجه و جو PDF
زهرا نجفی, احمد گلچین, سعید شفیعی


شاپا: 2536-2345