مجله ایرانی کاتالیز


دوره 4, شماره 3 (2014)

فهرست مطالب

مقالات

روش بر پایه ی فراصوت برای تهیه ی تک ظرف ایمیدازول های استخلاف شده با استفاده از SiO2-OSbCl2 به عنوان کاتالیست بسیار موثر و قابل بازیافت PDF
جواد صفری, زهره زرنگار, سیمین ناصح, زهرا اکبری
سنتز سبز و مکان گزین ترانس-3-(5-متیل ایزوکسازول-3-ایل)-3،4-دی هیدرو-H2-نفتو[2،3-e][1،3]اکسازین ها PDF
مهدی شفیعی, احمدرضا خسروپور, ایرج محمدپور-بلترک, مجید مقدم, شهرام تنگستانی نژاد, ولی الله میرخانی, حمیدرضا خواصی
مطالعه ترمودینامیکی یک سیستم کاتالیتیکی موثر، هیدروژن پراکسید و متیل تری اکسورنیم PDF
فاطمه نیرومند حسینی
نقش آب در اکسیداسیون جزئی پروپان به اکریلیک اسید با استفاده از کاتالیست Mo1V0.3Te0.23Nb0.12Ox PDF
گلشن مظلوم, مهدی علوی
بوریک اسید به عنوان یک کاتالیست قابل استفاده مجدد و بسیار کارآمد برای سنتز تک ظرف 1،8-دی اکسو-اکتا هیدرو زانتن ها در شرایط بدون حلال PDF
سبحان رضایتی, رحیمه حاجی نصیری, زهرا عرفانی, سعید افشاری شریف آباد
پروپیل دی اتیلن تری آمین سولفامیک اسید متصل شده به سیلیکاژل بعنوان یک اسید جامد قابل بازیافت برای سنتز مشتقات کومارین ها و بیس کومارین ها PDF
خدابخش نیکنام, احمد سجاد, رقیه حسینی, مجتبی باقرنژاد
مایع یونی اسیدی برونستد ([BMIm]HSO4) به عنوان یک کاتالیست موثر برای سنتز تک ظرفی مشتقات 2H-ایندازولو]2،1-b [فتالازین-تری ُان PDF
اسماعیل عباسپور گیلانده, کبری عظیمی
واکنش جفت شدن متقاطع سوزوکی-میورا کاتالیز شده بوسیله کمپلکس ارتو پالادات شده تحت امواج مایکروویو و حرارت محیطی PDF
عبدالرضا حاجی پور, فاطمه ابریشمی, فاطمه رفیعی
مایع یونی 3-هیدروکسی پروپیل آمونیوم استات (HPAA): یک محیط اسیدی مؤثر در تبدیل آنیلین ها به آریل ایزوسیانات ها PDF
داود آذری فر, مریم گل باغی, راضیه نجات یامی
اصلاح سیلیکا با4،2- دی نیتروفنیل هیدرازانومتیل فنول برای تهیه مونوساکاریدها PDF
کسیم هلو, حیدرحامید میحسن, مسا جعفر مسا
حذف آلاینده های گازی توسط کاتالیست گاما کربنیک انهیدراز: از دیدگاه شیمی کوانتوم PDF
مینا غیاثی, نهال مجدالدین, ابراهیم اصالتی
تتراهیدروپیرانیل دار کردن ملایم الکل ها با استفاده از مایع یونی اسیدیOTs [Et3N(CH2)3SO3H] تحت شرایط بدون حلال PDF
عبدالرضا حاجی پور, قباد عزیزی


شاپا: 4865-2345