دوره 8, شماره 14 (1390)

فهرست مطالب

مقالات

مقیاس مهارتهای زندگی: تدوین و هنجاریابی، ابزاری معتبر برای سنجش مهارتهای زندگی دانش آموزان ابتدایی PDF
امین بابادی, محمد مشکانی
نقش سبکهای فرزند پروری مادران در بلوغ اجتماعی نوجوانان (تیزهوش، آهسته گام و عادی) PDF
مجید پاکدامن, احمد خامسان, فخرالسادات براتی
مقایسه رفتارهای سازگار و ناسازگار اجتماعی دانش آموزان وابسته و غیروابسته به بازیهای رایانه ای شهر اصفهان PDF
ملیحه چشمی, بی بی عشرت زمانی
رابطه اعتیاد به اینترنت با عملکرد خانواده و سلامت روان در دانش آموزان PDF
زهره خسروی, ام هانی علیزاده صحرائی
ویژگی روانسنجی پرسشنامه مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی دانش آموزان MSLSS PDF
مهرداد مظاهری, مرضیه مهاجر بادکوبه
تبیین اهمال کاری تحصیلی دانشجویان بر اساس باورهای مذهبی و هسته کنترل PDF
سارا نامیان, مسعود حسینچاری
رابطه بین باور خودکارآمدی و ادراک خویشتن با اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانی PDF
زهرا نیک منش, سمیه یاری


شاپا: 6683-2228