فصلنامه مطالعات شبه قاره

این فصلنامه دارای مجوز دو زبانه و حوزه ی توزیع بین المللی است، بر اساس نظر کمیسیون نشریات وزارت علوم،تحقیقات و فناوری  معمولا سه شماره به فارسی و یک شماره به انگلیسی چاپ می شود که تا کنون این شیوه رعایت شده. در ضمن این فصلنامه براساس مجوز شماره ثبت  4025/124 مورخ 12/9/1386  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می شود و براساس نامۀ مورخ 1/12/1388 به شمارۀ 2005/11/3 از کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعتبار علمی- پژوهشی دریافت نموده است.


شماره 11 (1391)

فهرست مطالب

مقالات

گفتگوی تمدن ها: آشتی شرق و غرب برپایه ی پیش بینی محمد اقبال PDF
علاالدین شاه
تساهل و مدارا در ذخیرﺓ الملوک میرسیدعلی همدانی PDF
محمد بهنام فر, محمد بخشایی زاده
جریان های نوگرا در شبه قاره هند وآراء آن ها پیرامون قرآن«جنبشی علمی یا نهضتی سیاسی» PDF
حسین خاکپور, علیرضا احمدی زاده
میرزا غالب و میراث بریتانیا PDF
محمود عالم
شیوه های مقابله با استرس و ارتباط آن با سلامت روان(مطالعه ای فرهنگی بین دانشجو یان ایران و هند PDF
محمد علی محمدی فر, مطلوب احمد خان, محمود شیرازی, علیرضا محمدی آریا
کشف المحجوب هجویری، سندی بر تأثیرپذیری او از استادان و منابع گوناگون PDF
علی زمانی
فمینیسم ادبی در هند PDF
اسماعیل زارع بهتاش, فاطمه سجادی


شاپا: 5710-2008