تحلیل نظریۀ ذهن بسط یافته و لوازم آن

احمد پورقاسم شادهی, رضا اکبری, امیر عباس علی زمانی

چکیده


نظریۀ ذهن بسط­یافته را در سال 1998 اندی کلارک و دیوید چالمرز، با تکیه بر مبانی جدیدی در فلسفۀ ذهن معاصر، مطرح کردند. متفکران این نظریه، با حفظ اصول ساختارگرایانه، از برون‌گرایی در محتوا به برون‌گرایی فعال منتقل می‌شوند. کارکردگرایی، اصل یکپارچگی علّی (سیستم یکپارچه)، اصل برابری و برون‌گرایی فعال مؤلفه‌های اصلی این نظریه هستند. در این نظریه بسط­یافتگی ذهن بر پایۀ بسط­یافتگی شناخت اثبات می‌شود. پذیرش یکپارچگی زبان و ذهن، بازتعریف نقش حافظه از بازنمایی به نقش خلاقانه، ارائۀ مفهوم معرفت‌شناسی بسط­یافته، پذیرش یکپارچگی ذهن با برخی ابزارهای الکترونیکی، پذیرش یکپارچگی عناصر فرهنگی با ذهن و پذیرش شناخت جمعی، ازجمله نظریات ارائه‌شده در پی تأثیر از نظریۀ ذهن بسط‌یافته هستند. این مقاله، با روشی تحلیلی، ابعاد مختلف این نظریه و لوازم آن را توضیح داده است.


موضوع


ذهن; ذهن بسط یافته; شناخت بسط یافته; برون‌گرايي فعال; اصل برابري; سيستم يكپارچه

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.