پژوهش در آموزش علوم پزشکی


دوره 8, شماره 2 (1395)

فهرست مطالب

مقالات

بررسی ابعاد ساختاری سازمانهای دانش محور مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی کاشان PDF
راضیه آقا بابایی, حمید رحیمی
نقش ابعاد یادگیری خودراهبر در پیشبینی سرزندگی تحصیلی دانشجویان PDF
مسعود صادقی, زهرا خلیلی گشنیگانی
بررسی وضعیت ابعاد عزت نفس در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان PDF
فریبا عسگری, مریم میرزایی, رسول تبری, احسان کاظم نژاد
نقش سلامت معنوی و ذهن آگاهی در سرمایه روانشناختی دانشجویان PDF
رضا قاسمی جوبنه, کیانوش زهرا کار, میثم همدمی, کامبیز کریمی
نیازهای آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در زمینه توانمندسازی اساتید PDF
عطاءاله اسدی لویه, ماهدخت طاهری, ارسلان سالاری
بررسی راهکارهای کاهش شکاف بین دانش نظري با عملکرد باليني از ديدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز PDF
علیرضا خدائی, معصومه منصوریان, ساسان گنجه ای, هادی عسگری
تعیین رابطه بین فرسودگی تحصیلی با اشتیاق و عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان PDF
عزت اله قدم پور, علی فرهادی, فاطمه نقی بیرانوند
ارتباط باورهای انگیزشی یادگیری و ابعاد منبع کنترل با پیشرفت تحصیلی دانشجویان PDF
ایراندخت فیاض, سیما کاظمی, محمد رضا رئیسون, یحیی محمدی
بررسی کیفیت آموزش¬های ارائه شده در مرکز مهارت¬های بالینی از دیدگاه کارآموزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان PDF
حسین خوشرنگ, ارسلان سالاری, ایده دادگران, فاطمه مودب, لیلا روحی بلسی, آیدین پور کاظمی


شاپا: 2008952X