رابطه بین خلاقیت هیجانی با اشتیاق تحصیلی دانشجويان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد

علی اکبر عجم, صدیقه بادنوا, مجید عبداللهی, حسین مومني مهموئي

چکیده


مقدمه: یکی از انواع خلاقیت، خـلاقیت در حـوزه‌ی هیجانات یا خلاقیت هیجانی است و مستلزم رهاشدن از واکنش‌های هیجانی معمول و خلق واکنش‌های هیجانی بدیع است. توانایی تجربه و بیان ترکیبی از هیجانات به صورت ابتکاری، اثر بخش و اصیل است و از طرفی  اشتیاق تحصیلی در دانشگاه به رفتارهایی که به یادگیری و پیشرفت مربوط است، اطلاق می‌شود. لذا  با توجه به اهميتي كه خلاقيت و اشتياق تحصيلي در بين دانشجويان دارد، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه خلاقیت هیجانی و اشتیاق تحصیلی دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي بود.

روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی - تحلیلی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي گناباد برابر با 352 نفر در سال 1394 بود. تعداد افراد نمونه براساس جدول گرجسی و مورگان 185 نفر بود که بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل پرسشنامه خلاقیت هیجانی آوریل (1994) دارای پایایی 89/0 و اشتیاق تحصیلی فردريكز و همكاران (2004) با پایایی 72/0 بود. داده‌ها با نرم­افزار SPSS و با استفاده از آزمون‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون در سطح معنی­داری 05/0 تحلیل شد.

يافته‌ها: نتایج نشان داد که ميزان خلاقيت هيجاني و اشتياق تحصيلي دانشجويان دانشكده بهداشت بالاتر از متوسط بود. بين خلاقيت هيجاني و اشتياق تحصيلي رابطه آماری وجود داشت (001/0=P، 494/0=r) و مؤلفه آمادگي هيجاني، كارآيي و اصالت جزو مؤلفه‌هايي بودند كه اشتياق تحصيلي دانشجويان را پيش‌بيني مي‌كردند (001/0 , p=00/21f=).

نتيجه‌گيري: با توجه به اينكه بين خلاقيت هيجاني و اشتياق تحصيلي رابطه وجود دارد، بنابراين دست اندركاران نظام آموزشي دانشگاه بايد از طريق برگزاري دوره‌ها و كارگاه‌هاي آموزشي، خلاقيت هيجاني و اشتياق تحصيلي دانشجويان را تقويت نمايند. 


موضوع


خلاقیت; هیجان; اشتیاق تحصیلی; دانشجویان

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.