اعتبارسنجی و تحلیل عاملی تاییدی نسخه فارسی پرسشنامه کارکرد¬های مربیگری (MFQ-9) در کارکنان بیمارستانی

سجاد رضائی, علیرضا حاتم سیاهکل محله, زهرا خاکساری, شاهرخ یوسف زاده

چکیده


مقدمه: پرسشنامه کارکرد­های مربیگری‌(MFQ-9) یکی از ابزار­های برجسته برای ارزیابی حمایت‌شغلی، حمایت روانی-اجتماعی و الگوبرداری از نقش مربی/مدیر/سرپرست در سازمان­‌ها است. هدف از پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌­های روان‌سنجی و تحلیل عاملی تاییدی MFQ-9 در کارکنانِ بیمارستانی بود.

روش­‌ها: ‌روش‌شناسی این مطالعه، توصیفی‌ و از نوع اعتبارسنجی بود. جامعه ‌آماری شامل کلیه پزشکان، پرستاران، کارکنان بخش رادیولوژی، اداری و نیرو­های خدماتی بیمارستان دولتی پورسینای شهر رشت بودند. 403 نفر از کارکنان درسال 1392 به‌شیوه‌­ی      نمونه­‌گیری سهمیه­‌ای انتخاب شدند. علاوه بر تحلیل ساختار سه-‌عاملی MFQ-9، پایایی همسانی‌درونی، اعتبار سازه­‌ای و اعتبار همزمان آن مورد بررسی قرار گرفت. اعتبار سازه­‌ای MFQ-9 با ابزار­های دیگر که به ‌لحاظ نظری انتظار می­‌رفت با آن­ها رابطه داشته باشد نظیر عدالت‌ سازمانی، تعهد سازمانی، رضایت شغلی و کیفیت‌زندگی کاری بررسی گردید. سرانجام اعتبار ملاکی همزمان MFQ-9 از طریق تحلیل رگرسیون چند متغیری ارزیابی و کلیه تحلیل‌­های آماری توسط نرم افزار­های SPSS و AMOS انجام پذیرفت.

یافته‌­ها: تحلیل عاملی تاییدی نشان داد نسبت χ2/df برای ساختارسه-عاملی MFQ-9 ، 75/3 است و شاخص­‌های برازندگی برای ‌این مدل ساختاری (083/0RMSEA=، 970/0CFI=، 954/0TLI=، 959/0NFI=، 953/0GFI=) رضایت­‌بخش هستند. همسانی‌درونیMFQ-9 (حمایت شغلی 84/0، حمایت روانی-اجتماعی 82/0، الگوبرداری‌از مربی 85/0و کل‌پرسشنامه‌92/0)  قابل‌ملاحظه بودند. ضریب همبستگی گویه-نمره‌کل پس از حذف گویه برای هر یک از گویه­‌ها بسیار قوی و در دامنه­‌ی‌60/0تا80/0‌به ‌دست آمد. نمرات کل  MFQ-9نسبت معنی­‌داری از واریانس نمرات آزمون­‌های عدالت سازمانی، تعهد سازمانی‌، رضایت شغلی و کیفیت زندگی کاری را پیش بینی کرد و در جهات مورد انتظار با آنها همبسته بود.

نتیجه‌گیری:  MFQ-9 دارای ویژگی­‌های روان‌سنجی مطلوب و برازش مناسب در ساختار سه‌ عاملی است و می‌تواند در موقعیت­‌های مدیریتی-بیمارستانی به ‌کار رود.


موضوع


ویژگی‌های روانسنجی; تحلیل عاملی; مربیگری

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.