مقایسه دانش و نگرش دانشجویان آموزش مجازی با دانشجویان غیر مجازی در مورد آموزش الکترونیکی

صدیقه پاک سرشت, مسعود خلیلی ثابت, محمد علی واحدی, آرزو منفرد

چکیده


مقدمه: امروزه آموزش مجازي در شرف تبديل شدن به يكي از مهم­ترين روش­هاي آموزشي است. باتوجه به آغاز استفاده از اين  روش­هاي مدرن آموزشي در دانشگاه­هاي جهان و ايران، نياز به اطلاع از دانش و نگرش دانشجويان به عنوان مهم­ترين عناصر سيستم آموزشي، ضروري بنظر می­رسد. لذا اين مطالعه به منظور بررسي دانش و نگرش دانشجويان آموزش مجازی دانشگاه گیلان با دانشجویان غیرمجازی دانشگاه علوم پزشکی گیلان طراحی گردید.

روش­ها: این مطالعه توصیفی تحلیلی روی 93 دانشجوی آموزش مجازی دانشگاه گیلان و 130 دانشجوی غیر مجازی (دوره­های روزانه) دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1393 با روش نمونه­گیری تصادفی سهمیه ای انجام شد. داده­ها با استفاده از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، اطلاعات فن آوری، پرسشنامه دانش و نگرش میشرا جمع آوری گردید. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS و          آزمون­های آمار توصیفی (جداول توزيع فراواني، شاخص­هاي مركزي وپراكندگي (ميانگين وانحراف معيار) و آمار استنباطي t-test)) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته­ها: نتايج نشان داد که ميانگين و انحراف معیار سن در دانشجویان مجازی 2/7±92/33 و دانشجویان غیرمجازی 8/2±32/23 سال و میانگین نمره كل دانش در مورد آموزش الکترونیکی در دانشجویان مجازی 6/2±15/6 و غیرمجازی 1/2±03/5 بود.

علیرغم میانگین بالاتر نمره دانش دانشجویان مجازی، نتایج نشان داد که بین دانش آموزش الکترونیک دانشجویان مجازی و غیر مجازی ارتباط معنی داری وجود دارد (001/0=P). ميانگين و انحراف معیار نمره نگرش در آموزش الکترونیکی در دانشجویان مجازی 2/9±93/ 36و غیرمجازی 6/9±62/36 بود و اختلاف آماری معنی­داری بین دو گروه مشاهده نشد.

نتیجه گیری: نتايج مطالعه نشان داد كه در مجموع سطح دانش دانشجويان در هر دو گروه در مورد آموزش مجازی پايين و نگرش آن­ها مثبت مي­باشد. جهت فراهم نمودن بستر مناسب براي ايجاد، توسعه و استفاده بهينه از آموزش الكترونيكي، ضرورت تلاش در جهت بالابردن سطح دانش دانشجويان و فرهنگ سازي در اين زمينه بر اساس نياز­ها و خواسته­هاي آنان احساس مي­گردد.


موضوع


دانش; نگرش; دانشجویان; آموزش مجازی

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.