نمایه نویسندگان

آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

آ

آرش, علی, دانشجو ي كارشناسي ارشد مـديريت آموزشـ ،ي گـروه آمـوزش پزشـكي ، دانشگاه علوم پزشكي گلستان ، گرگان، ايران
آقا بابایی, راضیه, دانشگاه کاشان
آقاتبار رودباری, جمیله, دانشگاه علوم پزشکی بابل
آقاجان زاده, منوچهر, دانشگاه علوم¬پزشکی گیلان، رشت
آهنچیان, محمد رضا, دانشگاه علوم پزشکی مشهد
آیین, فرشته, کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

ا

ابراهیم زاده, آزاده
ابراهیمی پور, حسین
ابراهیمی پور, صدیقه
احمدوند, افشین, دانشيار گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، ايران
احمدی, سلیمان, استادیار آموزش پزشکی دانشکده آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
احمدی, سلیمان, دانشيار گروه عفونی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوين، ايران
احمدی, سلیمان, کارشناس ارشد آموزش پزشکی دانشکده آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ایران
احمدی, مهرناز, آموزشگاه بهورزی، مربی بهورزی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین
احمدی¬نژاد, ماندانا, دانشگاه علوم پزشکی گیلان
اخوان تفتی, مهناز, دانشگاه الزهرا (س)،
ارازی, رحیمه
اسدپور, محمد
اسدنیا, مهین, وزارت بهداشت و درمان گيلان، مرکز بهداشت شهرستان رودسر
اسدنیا, مهین (ایران)
اسدی لویه, عطاالله, عضو هیات علمی، دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.
اسدی لویه, عطاءاله, دانشگاه علوم پزشکی گیلان
اصغرنیا, معصومه
اصلی, عارف, گروه آموزش پرستاری (داخلی جراحی) ، مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
اعتمادی, عذرا, گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

1 - 25 (340)    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


شاپا: 2008952X