دوره 5, شماره 10 (1395)

فهرست مطالب

مقالات

تحليل ديناميکي حرکت سوزن ماشين گردباف بر روي بادامک به روش المان محدود PDF
سید بهزاد عبدالهی, سید مهدی حجازی
ارزيابي ريسک بهداشتي مواجهه با ارتعاش تمام بدن در مسافرين نشسته مترو تهران PDF
علی خوانين, رمضان ميرزايي, کیکاوس ازره
بررسي تاثير سيم¬هاي مستهلک کننده بر ارتعاشات پره¬هاي متحرک رديف آخر توربين بخار نيروگاه رامين اهواز PDF
عباس رهی, بهنوش سموات
بررسي فرآيند تنش¬زدايي ارتعاشي، مدهاي مختلف آن و مقايسه با تنش¬گيري حرارتي PDF
نوید صفرپور, عیسی خوران, محمد خوران
آيا ديدن نغمه‌هاي موسيقايي ممکن است؟ PDF
ایوب بنوشي
اندازه¬گيری مدول يانگ به روش فراصوتی PDF
رامین شعبانی, فرهنگ هنرور
بررسي تاثير مدل¬ رفتاري خاک در تحليل عددي ارتعاشات ناشي از حرکت قطار در حضور ترانشه مانع PDF
علیرضا اردکانی, ابراهیم سعادتفر
بررسي ملاحظات ناظر بر کاهش تراز نوفه در ساختمان PDF
احسان روحی, احسان سلکی, سعید خدامی
مروري بر تکنيک‌هاي تحليل سيگنال ارتعاشي جهت تشخيص عيوب در اجزاي ماشين‌آلات صنعتي PDF
حسام تراب زاده کاشي, محسن مردانی
تحليل آزردگي صوتي با استفاده از معيارهاي کيفيت صدا PDF
مجید لشگري


شاپا: X623-2345