شناسايي سه ژن حدت در اشريشيا کولي‌هاي جدا شده از جوجه‌هاي گوشتي تجاري مبتلا به کلي باسيلوز و الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي آنها در ناحيه تبريز، ايران

بهرام حسنی, منصور بنانی, حسین گودرزی, محسن محمودزاده اخيجهانی

چکیده


کلي باسيلوز که بر اثر اشريشيا کولي ايجاد مي­شود، يکي از رايج­ترين بيماري­هاي ماکيان تجاري است و خسارات اقتصادي شديد ناشي از بيماري، تلفات و هزينه­هاي مصرف بي رويه داروها به صنعت طيور وارد مي­کند. اين بيماري اغلب به شکل ثانويه يا فرصت طلب بروز مي­کند ولي برخي سويه­ها که واجد عوامل حدت ويژه­اي هستند، قادرند حتي به شکل عامل اوليه نيز بيماريزا باشند. هدف از اين مطالعه، جستجوي سه ژن حدتirp2 ، papC و tsh و تعيين مقاومت دارويي در باکتري­هاي اي کولي جدا شده از ماکيان گوشتي تجاري تبريز مبتلا به کلي باسيلوز، به ترتيب با دو روش مولتي پلکسPCR و انتشار از ديسک بود. به ترتيب، 38 (53.5%) ، 25 (35.2%) و 35 (49.3%) جدايه، از مجموع 71 جدايه، حاوي ژن­هايirp2 ، papC و tsh بودند. 16 جدايه فقط داراي ژن irp2، 8 جدايه فقطpapC ، 13 جدايه فقط ژن tsh و 12 جدايه فاقد هر سه ژن بودند. در 39 جدايه 2 يا 3 ژن، همزمان رديابي شدند. در اين مطالعه، بيشتر جدايه­ها در برابر انروفلوکساسين، داکسي سيکلين، سولتريم، اريترومايسين و دانوفلوکساسين مقاوم و اغلب آنها نسبت به کليستين حساس بودند. درصد جدايه­هاي حساس در مقابل فسفومايسين، نئومايسين و فلورفنيکل، به ترتيب 45.9، 45.2 و 48.3 درصد بودند. ميزان بالاي مقاومت نسبت به آنتي بيوتيک­ها و شيوع برخي ژن­هاي حدت مهم در اي کولي­هاي بيماريزاي پرندگان (APEC)، ممکن است تهديدي جدي براي صنعت طيور و بهداشت عمومي جامعه باشد.


موضوع


ژن هاي حدت اشريشيا کولي،; جوجه گوشتي ماکيان; کلي باسيلوز; مقاومت آنتي بيوتيکي; ايران

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.