مطالعه باکتريولوژيک و درماني بر مانهيميا هموليتيکا و پاستورلا مولتوسيدا در گوساله هاي مبتلا به بيماري تنفسي در گاوداري هاي شيري تهران

شاهین فکور, ایرج نوروزیان

چکیده


هدف از اين مطالعه بررسي باکتري شناسي گوساله­هاي مبتلا به عفونت‌هاي تنفسي است. و از سوي ديگر اثر درماني فلورفنيکل 30% ساخت شرکت رويان دارو در بيماری تنفسي گوساله­ها با داروي مشابه مربوط به شرکت ابوريحان مقايسه مي­گردد. نمونه برداري در دو دامپروري با ميزان شيوع اختلالات تنفسي بين 30 تا 55% در ميان گوساله­هاي 2 تا 4 ماه و به رروي مجموعا30 رأس صورت پذيرفت .در هر يک از گوساله­ها در روز صفر نمونه برداري بيني و حلق  جهت کشت ميکروبي، واکنش­هاي بيوشيميايي و تست آنتي بيوگرام صورت پذيرفت. گوساله­ها به شکل تصادفي در دو گروه آزمايش  (15 رأس) (mg/kg 20 فلورفنيکل 30%  ساخت شرکت رويان دارو به صورت IM در عضله گردن و تکرار بعد از 48 ساعت) و گروه شاهد ( 15 رأس) (تزريق فلورفنيکل 30% شرکت ابوريحان به صورت مشابه قرار داده شدند. تمام گوساله­ها از نظر بالينی در روز صفر مورد معاينه قرار گرفته و در هر معاينه سنجش بار ارزشي و رتبه بندي شاخص باليني ثبت گرديد. اين عمل در روزهاي دوم، چهارم و هفتم بعد از شروع درمان ادامه يافت. نتايج کشت و تکنيک­هاي معمول باکتريولوژيک پاستورلا مولتي سيدا و منهميا هموليتکا را به عنوان اجرام غالب و تيز حساس به آنتي بيوتيک نشان دادند. در دو گروه شاهد و آزمايش بين کاهش ميانه جمع بار ارزشي در قبل و بعد از درمان تفاوت معني داري مشاهده مي­شود (P≤0.05). اما تغيير جمع بار ارزشي قبل و بعد از درمان بين دو گروه آزمايش و شاهد تفاوت معني داري نشان نداد (P≥0.05). اين بدان معنا است که فلورفنيکل 30% شرکت رويان داروبر کاهش نشانه­هاي باليني عمل کرده و دو داروي فلورفنيکل 30%  شرکت­هاي­ رويان دارو و ابوريحان به شکلي يکسان بر درمان بيماري تأثير داشته­اند.


موضوع


منهيميا هموليتيکا; پاستورلا; فلورفنيکل; رويان دارو; بيماري تنفسي گوساله

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.