بهينهسازي فرايند غيرفعال سازي ويروس آنفلوانزاي تحت تيپ H9N2 توسط فرمالين در توليد واکسن کشته آنفلوانزاي طيور

بهروز راعي جديدي, حمید عرفان نیا, علی آمقی

چکیده


بيماري آنفلوانزاي طيور يکي از مهم‌ترين بيماري‌ها در صنعت طيور بوده که حتي مي‌تواند جمعيت انساني را نيز تهديد کند. جهت پيشگيري از اين بيماري ويروسي، واکسيناسيون امري موثر مي‌باشد. واکسن مورد نظر در اين تحقيق، واکسن کشته آنفلوانزاي طيور بر پايه ويروس H9N2 بوده و عامل مورد استفاده جهت غير فعال‌سازي ويروس، محلول فرمالين مي‌باشد و بررسي تاثير عوامل مختلف مانند غلظت فرمالين، دماي انکوباسيون و مدت زمان انکوباسيون در فرايند غيرفعال‌سازي امري ضروري مي‌باشد. بدين منظور بعد از تهيه و تيترسنجي ويروس سويه واکسينال آنفلوانزاي طيور، 27 نمونه آزمايشي با استفاده از غلظت هاي 1/0، 05/0 و 025/0 درصد فرمالين و در دماهاي 4، 25 و 37 درجه سانتيگراد و در زمان‌هاي انکوبه 12، 18 و 24 ساعت تقسيم نموده و سه گروه شاهد در سه دماي مورد آزمايش بدون اضافه کردن فرمالين در نظر گرفته شد. نمونه‌هاي اخذ شده از همه گروه‌ها توسط تست‌هاي غيرفعال شدگي، هماگلوتيناسيون و اندازه‌گيري فرمالدئيد آزاد ارزيابي گرديدند. کليه آزمايشات در سه دوره متوالي تکرار شدند. بر اساس نتايج اخذ شده و همچنين با توجه به اثرات تخريبي زمان‌هاي انکوباسيون طولاني دماي 37 درجه بر روي آنتي‌ژن، دماي 25 درجه مناسب‌تر بوده و با توجه به مقادير فرمالدئيد آزاد در غلظت‌هاي مختلف اين دما که در مقايسه با دماي 37 درجه تفاوت بسيار اندکي وجود دارد، لذا غلظت 1/0 درصد فرمالين در دماي 25 درجه سانتيگراد و در مدت زمان 24 ساعت، ويروس را بطور کامل غير‌فعال کرده و به عنوان شرايط بهينه پيشنهاد شد.


موضوع


غيرفعال‌سازي; فرمالين; ويروس آنفلوانزاي H9N2; واکسن آنفلوانزاي طيور

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.