تعيين آلودگي به تيلريا اکويي و بابزيا کابالي در اسبهاي استان کردستان با استفاده از روشهاي مولکولي و ميکروسکوپي

سیامک کاکه خاني, صادق رهبری, رسول مدنی, سعید بکایی

چکیده


پيروپلاسموزيس تک سمي­ها يک بيماري است که توسط تک ياخته­هاي داخل سلولي تيلريا اکويي و بابزيا کابالي ايجاد مي­شود. هدف از اين مطالعه تعيين آلودگي اسب­هاي استان کردستان به تيلريا اکويي و بابزيا کابالي با استفاده از روش­هاي ميکروسکوپي و مولکولي بود.  در اين مطالعه 186 نمونه خوني بصورت تصادفي از پنج منطقه استان کردستان جمع آوري گرديد. گسترش­هاي خوني با گيمسا رنگ آميزي و مورد بررسي قرار گرفتند. پرايمرهاي Tbs-S ,Tbs-A در واکنش زنجيره­اي پلي­مراز مورد استفاده قرار گرفتند. در بررسي ميکروسکوپي گسترش­هاي خوني رنگ آميزي شده با گيمسا از 186 نمونهٰ 3 نمونه مثبت بودند. نتايج حاصل از واکنش زنجيره­اي پلي­مراز نشان داد که تنها يک نمونه بر روي ژل آگارز 5/1 ٪ الکتروفورز ايجاد باند کرد. مقايسه توالي نوکلئوتيدهاي مربوط به نمونه با توالي ژن­هاي r‏RNA S18  تيلريا اکويي در بانک ژن نشان داد که 100٪ با يکديگر مشابهت دارند. بنابراين نتايج نشان داد که يکي از 186 نمونه خوني آلوده به تيلريا اکويي بود و هيچ يک از نمونه­ها به بابزيا کابالي آلوده نبودند.


موضوع


تيلريا اکويي; بابزيا کابالي; واکنش زنجيره اي پلي مراز; اسب; ايران

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.