سطوح سرمي پارامترهای اينترلوکين 17 در کودکان مبتلا به عفونت هليکوباکتر پيلوری و مقايسه آن با گروه سالم

مهدی بزرگی, حامی کابوسی, سعید شیر علی

چکیده


هليکوباکتر پيلوري در ارتباط با آنمي فقر آهن (IDA) بوده و پاسخ­هاي التهابي موجب زخم و سرطان معده و روده مي­شوند. به علاوه اين باکتري موجب کمبود فاکتورهاي مرتبط با جذب و انتقال آهن مي­شود. در اين مطالعه نقش اين باکتري در آنمي و چند فاکتور مرتبط شامل TIBC، فريتين و ترانسفرين و همچنين اينترلوکين-17 در بين دو گروه از کودکان با سنين 3 تا 14 سال مقايسه شد. براي ارزيابي هليکوباکتر پيلوري، کيتEuroimmune  (آلمان) براي آزمايش اليزا مطابق با دستورالعمل توليد کننده استفاده شد. به علاوه، براي اندازه گيري سطح اينترلوکين 17 از آزمايش اليزا (کيت IBL تجاري آلمان) استفاده شد. جمعيت کودکان شامل 100 نفر، دو گروه 50 نفري دچار عفونت و کنترل سالم بود. در کودکان دچار عفونت، سطح سرمي آهن، فريتين و ترانسفرين به طور معناداري پايين تر بود، اما TIBC تفاوتي نداشت. به علاوه سطح اينترلوکين 17 به طور معنا داري در گروه دچار عفونت بالاتر بود. هليکوباکتر پيلوري مي­تواند در آنمي و تحريک پاسخ­هاي التهابي نقش داشته باشد که با کاهش در سطح پارامترهاي مرتبط با آهن و افزايش معنادار سطح اينترلوکين 17 در کودکان دچار عفونت همراه است. 


موضوع


هليکوباکتر پيلوري; آنمي; التهاب; اينترلوکين17

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.