دوره 71, شماره 3 (2016)

فهرست مطالب

مقالات

شناسايی ژنتيکی تيلريا اوويس تحت تيپ PK019206 در گوسفندان ايران PDF
محمد خضری, غلامرضا حبیبی, کسری اسماعیل نیا, اصغر افشاری
جدا سازي، شناسايي و بررسي مقاومت آنتي بيوتيکي پاستورلا مولتوسيدا و مانهميا هموليتيکا جدا شده از گوسفندان استان آذربايجان شرقي PDF
ایرج خلیلی, رحیم قدیم پور, رایناک قادری, غلامرضا شکری, احمد رضا جباری, ناصر رزم آرایی, محمد ابراهیمی
تهيه ميکروسفرهای حاوی آنتی ژن لپتوسپيرا با استفاده از پليمرهای زيست تخريب پذير آلژينات PDF
فاطمه اینانلو, پژواک خاکی, ناصر محمد پور دونيقی, حسین ذوالفقاریان
شناسايي مولکولي و آناليز فيلوژنيک تيلريا اکوئي در شترهاي يزد (Camelus dromedarius) PDF
سمیه بهرامی, محمد رضا تابنده, علی نیک بین, علیرضا البرزی, علیرضا قدردان
شيوع و ژنوتيپ ژيارديا دئودناليس در اسب‌هاي عرب اهواز، جنوب غربي ايران PDF
هدیه جعفری, محمد حسین راضي جلالی, مسعود صيفي آباد شاپوري, محمد رحیم حاجي حاجي کلايي
مطالعه آزمايشگاهي ميانکنش دارو پروتئين با استفاده از طيف سنجي جذب الکترونيکي، فلورسانس، و دورنگ نمايي دوراني PDF
فرنوش عطار, سارا خاوري نژاد
سير تکاملی غير طبيعی هيالوما درومداری (آکاری: ايکسوديده) در شتر در سمنان، شمال شرقی ايران PDF
محمد رضا سليمی بجستانی, عماد چنگیزی, محمد مهدی درویشی
تغييرات در تعدادي از سايتوکاين هاي پيش التهابي و ضد التهابي توليد شده توسط سلول هاي تک هسته اي خون محيطي گاو، در پاسخ به واکسن تب برفکي PDF
نوروز دلیرژ, رضا نوریان, عباس آزادمهر


شاپا: 9872-2008