دوره 5, شماره 19 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

بررسی انتقادی سیاستگذاری گردشگری در آینه اسناد و قوانین فرادستی ایران PDF
هادی ویسی
تاثیر سرمایه گذاری در ساخت و ساز بر نرخ سود بانکی در ایران PDF
علیرضا کرباسی, سید حسین محمدزاده
کنترل فساد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی: شواهدی از داده های پنل PDF
رامیار رفاعی, مرتضی سامتی, شهرزاد سید صالحی, ژیار رفاعی
تأثیر نااطمینانی تورم بر تورم، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی PDF
صابر خداوردیزاده, علی رضازاده, شیرزاد میرزایی
اثر آزادی اقتصادی بر عملکرد بانک‌ها در ایران PDF
سعید دائی کریم زاده, محمود سلیمانی
جایگاه سیاست گذاری قضایی و قانون برنامه ششم توسعه PDF
مهدی صبوری پور, کیمیا کبریتی
تاملی در کارآمدی تضمین های حاکمیت قانون در قوه مجریه ایران و انگلستان PDF
سید مجتبی واعظی, حمید مسعودی
ارزیابی راهبرد جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران یمن PDF
محمد رضا دهشیری, فرشته معبودی نژاد


شاپا: ۲۳۴۵-۲۵۵۲‬