بررسی تأثیر شاخص قیمت سهام بر نرخ ارز در بازارهای کشورهای منتخب عضو گروه 8-D: رهیافت رگرسیون کوانتیل

لیلا ترکی, احسان نوشادی, احمد علی رضایی

چکیده


به منظور برآورد تأثیر شاخص قیمت سهام بر نرخ ارز، این مقاله از داده­های پنج کشور عضو گروه دی- هشت شامل ایران، اندونزی، مالزی، ترکیه و پاکستان استفاده می­کند. بر اساس اثر پرتفولیوی متعادل، به معنای تقاضای سرمایه گذاری خارجی برای سرمایه گذاری در بازار بورس باثبات و بدنبال آن افزایش تقاضا برای پول رایج، این دو متغیر باید با هم رابطه منفی داشته باشند. با این حال، از آنجا که شواهد به دست آمده از روش سنتی برآورد حداقل مربعات معمولی مطلوب نیست، مدل رگرسیون کوانتیل[1] برای نشان دادن تأثیر بازار سهام بر بازار ارز خارجی تحت شرایط مختلف بازار درنظر گرفته شد. نتایج، الگوی جالب توجهی در مورد رابطه این دو بازار نشان می­دهد، که گویای رابطه منفی میان بازارهای سهام و ارز خارجی است و زمانی که نرخ ارز بسیار بالا و یا پایین باشد، این رابطه آشکارتر است.


موضوع


بازار سهام; نرخ ارز; رگرسیون کوانتیل

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.