اصلاح قیمت انرژی و سیاست پولی: رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE)

حسن فرازمند, سید عزیز آرمن, سید مرتضی افقه, مجتبی قربان نژاد

چکیده


در این مطالعه تلاش می­شود با طراحی یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا جهت بررسی شوک قیمت انرژی بر اقتصاد کلان ایران، واکنش بهینه بانک مرکزی در برابر این شوک بررسی شود. در این راستا یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا برای اقتصاد ایران طراحی می­شود که مهمترین ویژگی آن در نظر گرفتن مصرف انرژی در سبد مصرفی خانوار به عنوان یک کالای مصرفی و در بخش تولید به عنوان یک نهاده تولید می­باشد. جهت بررسی نقش سیاستگذار پولی، نخست در الگو برای بانک مرکزی از یک تابع واکنش استفاده می­شود که بیانگر رفتار صلاحدیدی بانک مرکزی می­باشد. با کالیبره و حل الگو، اثرات شوک قیمت انرژی بر متغیرهای کلان مورد بررسی قرار می­گیرد. سپس جهت بررسی واکنش بهینه بانک مرکزی در برابر شوک قیمت انرژی، قاعده پولی بهینه با استفاده از روش کنترل بهینه تصادفی به دست می­آید. نهایتاً با جایگذاری قاعده بهینه در الگو به جای تابع واکنش بانک مرکزی، تأثیر شوک قیمت انرژی مورد بررسی و مقایسه قرار می­گیرد. نتایج حاکی از آن است که بانک مرکزی می­تواند با استفاده از قاعده سیاست پولی بهینه واکنش بهتری نسبت به شوک قیمت انرژی داشته باشد و از اثر رکودتورمی آن بکاهد.


موضوع


اصلاح قیمت انرژی; الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا; سیاست پولی

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.