ارزیابی کارایی سیاست پولی در اقتصاد ایران: با رویکرد الگوی FAVAR

حسین مرزبان, زهرا دهقان شبانی, رضا اکبریان, مهدی فراهانی

چکیده


هدف از این مطالعه بررسی کارایی سیاست پولی در اقتصاد ایران می­باشد. بر این اساس در این مطالعه با استفاده از الگوی خود ­توضیح برداری عاملی تعمیم یافته و الگوریتم
بیشینه­سازی انتظارات و 120 متغیر اقتصادی طی بازه زمانی 1368 تا 1392 به ارزیابی کارایی سیاست پولی در ایران پرداخته شده است. با توجه به اینکه نرخ بهره در قانون عملیات بانکی کشور ابزاری کنترلی برای مقام پولی محسوب نمی­گردد، در این پژوهش از نرخ
بهره­ای به عنوان تصحیح کننده سیاست پولی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که شوک نرخ بهره اثر تاخیری بر روی بازار پول داشته به طوری که در صورت اصابت یک انحراف معیار شوک نرخ بهره بازار پول با سه ماه تاخیر نسبت به شوک وارده عکس العمل نشان می­دهد، که عمدتاً ناشی از چسبندگی قراردادهای مربوطه به سپرده­های
سرمایه­گذاری می­باشد. این موضوع در بازار نیروی­کار و بازار محصول نیز عکس العملی مشابه دارد.
از سوی دیگر با توجه به قابلیت الگوهای خود توضیح برداری عاملی تعمیم یافته مبنی بر برآورد الگو  با عامل­ها وقفه­های مختلف به نظر می­رسد مطابق الگوی برنانکه و همکاران (2005) یک بده­- بستان بین تعداد عامل­ها و وفقه­ها در اقتصاد ایران وجود دارد، به طوری به با افزایش تعداد عامل­ها وقفه­ها مدل کاهش می­یابد.


موضوع


نرخ بهره سایه ای; الگوی FAVAR; الگوریتم EM

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.