مدل ساختاری نرخ حقیقی ارز با تأکید بر اثر نرخ مبادله تجاری: (تفکیک کشورهای نفتی و غیرنفتی)

سید حامد فهیمی فرد, محمد علی فلاحی, مصطفی کریم زاده, محمد طاهر احمدی شادمهری

چکیده


علی رغم ضعف مدل­های ساختاری در تعیین تغییرات نرخ ارز، مشاهدات نشان می­دهد که نرخ ارز به برخی متغیرهای بنیادی اقتصاد واکنش نشان می­دهد. با توجه به رشد فزاینده بخش خارجی در بیشتر اقتصادها، مطالعات معاصر توجه خاصی به تأثیرات نرخ مبادله (TOT) در تعیین نرخ ارز داشته­اند. در اين مطالعه مدل ساختاری تعیین نرخ حقیقی ارز (RER) بین 70 واحد پولی طی دوره زمانی 2013-1980 در چارچوب داده­های تابلویی بررسی شده است. مدل تجربی تحقیق مبتنی بر چارچوب نظری تعادل عمومی و دارای پایه­های اقتصاد خرد می­باشد. نتایج تحقیق فرضیه اثرگذاری TOT بر RER را در حالت ایستا و پویای مدل تأیید نموده به طوری که افزایش یک درصدی TOT، RER را 167/0 درصد افزایش خواهد داد. نتایج آزمون های علیت انگل-گرانجر و سیمز نشان می­دهند که جهت علیت از TOT به سوی RER خواهد بود. علاوه بر این، RER تحت تأثیر متغیرهای ساختاری دیگری همچون تراز تجاری، پیشرفت تکنولوژی و نرخ بهره حقیقی می­باشد. برآورد مدل در گروه کشورهای نفتی و غیرنفتی حاکی از آن است که TOT، برخلاف کشورهای غیرنفتی، در کشورهای نفتی اثرگذاری معنی­داری بر RER  ندارد. دلیل این امر عرضه کنترل شده منابع ارزی در کشورهای نفتی برخلاف عرضه خرد همان منابع در کشورهای غیرنفتی است.


موضوع


نرخ حقیقی ارز; نرخ مبادله; مدل تعادل عمومی; مدل داده های تابلویی پویا

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.