سنجش تابع ترجیحات سیاسی (PPF) (مطالعه موردی صنعت خودروسازی ایران)

محمد نبی شهیکی تاش, عماد کاظم زاده, آذر شیخ زین الدین

چکیده


تابع ترجیحات سیاسی (PPF)[1] نشان می­دهد که چگونه تصمیمات اقتصادی تحت تأثیر عوامل غیربازاری و فرآیند چانه‌زنی سیاسی قرار می­گیرد. براساس تابع ترجیحات سیاسی، می­توان نقش گروه­های ذی­نفع در تعیین سیاست‌های درون زا را مشخص نمود. هدف از این تحقیق استخراج تابع ترجیحات سیاسی (PPF) در بازار خودروی سواری ایران در طی سال­های 1374- 1390 می­باشد. در این مقاله برای محاسبه این تابع، ابتدا وزن­ تولیدکننده، مصرف­کننده و دولت به عنوان بازیگران اصلی این بازار محاسبه می­گردد. سپس مازاد رفاه گروه­های ذی­نفع را نسبت به قیمت تعادلی محاسبه می­کنیم. نتایج پژوهش حاکی از این است که در بازار خودرو بیشترین وزن مربوط به تولیدکننده و کمترین وزن را دولت دارد. به گونه­ای که مازاد رفاه کل تولیدکنندگان، مصرف­کنندگان و دولت بترتیب 4275، 69245-، 8992 میلیارد ریال می­باشد و میزان تابع ترجیحات سیاسی بدست آمده در این بازار برابر  198/370857- میلیارد ریال می­باشد. یعنی آنکه تعادل اقتصاد سیاسی میان سه بازیگر محوری این بازار به گونه­ای است که منجر به رفاه منفی (زیان اجتماعی) شده است.

 


موضوع


تابع ترجیحات سیاسی; وزن سیاسی; مازاد رفاه; خودرو; شاخص لرنر

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.