اقتصاد مقداری

.این نشریه قبلا با نام بررسی های اقتصادی منتشر می شد

دوره 13, شماره 2 (1395)

فهرست مطالب

مقالات

بررسی تأثیر شاخص قیمت سهام بر نرخ ارز در بازارهای کشورهای منتخب عضو گروه 8-D: رهیافت رگرسیون کوانتیل PDF
لیلا ترکی, احسان نوشادی, احمد علی رضایی
محاسبه شاخص فرصت های نوآورانه و فرصت های آربیتراژ فنی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) PDF
شاهین جوادی, محمود متوسلی, جهانگیر یدالهی فارسی, حامد شکوری گنجوی
اصلاح قیمت انرژی و سیاست پولی: رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) PDF
حسن فرازمند, سید عزیز آرمن, سید مرتضی افقه, مجتبی قربان نژاد
ارزیابی کارایی سیاست پولی در اقتصاد ایران: با رویکرد الگوی FAVAR PDF
حسین مرزبان, زهرا دهقان شبانی, رضا اکبریان, مهدی فراهانی
مدل ساختاری نرخ حقیقی ارز با تأکید بر اثر نرخ مبادله تجاری: (تفکیک کشورهای نفتی و غیرنفتی) PDF
سید حامد فهیمی فرد, محمد علی فلاحی, مصطفی کریم زاده, محمد طاهر احمدی شادمهری
سنجش تابع ترجیحات سیاسی (PPF) (مطالعه موردی صنعت خودروسازی ایران) PDF
محمد نبی شهیکی تاش, عماد کاظم زاده, آذر شیخ زین الدین


شاپا: 5850-2008