مشاوره کاربردی

مجله مشاوره کاربردی با هدف نشر نظریه‌ها، نتایج تحقیقات و دست‌آوردهای علمی در زمینه‌های مشاوره خانواده، مشاوره توان‌بخشی، مشاوره تحصیلی و مشاوره شغلی منتشر میشود. 


دوره 6, شماره 2 (1395)

فهرست مطالب

مقالات

ارزیابی مدل رابطه خوددلسوزی، همدلی زناشویی و افسردگی با میانجی‌گری بخشش زناشویی در زنان PDF
غلامرضا رجبی, مهدوی حریزاوی, منوچهر تقی‌پور
نیازسنجی مشاوره در دانش‌آموزان دبیرستانی: بررسی پایایی و روایی نسخه فارسی پرسشنامه سنجش نیازهای مشاوره‌ای دانش‌آموزان PDF
محمود بحرانی
تأثیر آموزش مشاوره تحصیلی گروهی بر بهبود مهارت‌های تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر PDF
ابوسعید داورپناه, علی نصرت فلاح
مطالعه پدیدارشناختی مشکلات رفتاری در دانش‌آموزان دبیرستانی: چالش‌های هیجانی- اجتماعی و تحصیلی PDF
اسکندر فتحی آذر, فرشته گل پرور, میر محمود میرنسب, شهرام واحدی
اثربخشی آموزش گروهی آموزه‌های دینی بر کیفیت زندگی و مؤلفه‌های آن در زوج‌ها PDF
طیبه فاطمی‌نیک, منصور سودانی, مهناز مهرابی‌زاده هنرمند
روابط بین دختران و پسران از دیدگاه دختران نوجوان: یک پژوهش کیفی PDF
فرهاد خرمائی, نسیبه زارعی منوجان


شاپا: 2251-7243