مشاوره کاربردی

مجله مشاوره کاربردی با هدف نشر نظریه‌ها، نتایج تحقیقات و دست‌آوردهای علمی در زمینه‌های مشاوره خانواده، مشاوره توان‌بخشی، مشاوره تحصیلی و مشاوره شغلی منتشر میشود. 


دوره 7, شماره 1 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

شاخص‌های ارتباط زناشویی کارآمد: یک مطالعه‌ ی کیفی PDF
فهیمه پیرساقی, کیانوش زهراکار, علیرضا کیامنش, فرشاد محسن زاده, جعفر حسنی
ویژگی‌های شخصیتی، باورهای غیرمنطقی و مهارت‌های ارتباطی به عنوان پیش‌بین‌های عملکرد شغلی مشاوران مدرسه PDF
صادق نصری, راضیه حیدری بافقی, جمشید جراره
بررسی مدل باورهای مذهبی، سبک‌های حل تعارض و تعهد زناشویی با نگرش نسبت به خیانت زناشویی PDF
ناصر یوسفی, بنت الهدا کریمی‌پور, احمد امانی
بررسی رابطه مدل کارکرد خانواده و استفاده مشکل‌زا از اینترنت با میانجی‌گری‌های خودکنترلی و هوش هیجانی PDF
عسکر آتش‌افروز
ابعاد کیفیت زناشویی: بررسی پیش‌بینی کننده‌های مؤلفه‌های تعامل و شیوه‌های حل تعارض زناشویی PDF
سیده فاطمه موسوی
تأثیر معنویت درمانی گروهی بر بهبود امید به زندگی و سبک زندگی بیماران مبتلا به سرطان سینه PDF
مهدیه رحمانیان, مهدیه معین صمدانی, محمد اورکی


شاپا: 2251-7243