مجله مدل سازی پیشرفته ریاضی

این مجله مقاله هایی حاوی نتایج پژوهشهای بنیادی، کاربردی و توسعه ای در حوزه های مختلف را که به نحوی از مدل سازی آماری یا ریاضی استفاده می کنند، به چاپ می رساند.


دوره 5, شماره 1 (1394)

فهرست مطالب

مقالات

روشی بدون شبکه برای حل عددی مدل ریاضی از مرتبه مشتق کسری تشکیل مویرگ در تومور رگزایی PDF
بهمن غضنفری, امین شاه کرمی
طرح سانسور فزاینده نوع دوم توأم کلی و استنباط پیرامون پارامترهای دو جامعه وایبول تحت این طرح PDF
حمزه ترابی, سعیده بافکری فدافن, حسین نادب
تعیین وزن‌های عملگر میانگین وزنی مرتب شده با استفاده از مدل ماکزیمم آنتروپی یکنوای نوع دوم PDF
علیرضا چاجی, غلامحسین یاری
مدل ریاضی سه‌بعدی در حل تحلیلی معادله تحکیم در خاک اشباع همگن PDF
رضا پورساکی, جواد احدیان, منصور سراج
مدل‌بندی احتمالی داده‌های جهت وزش باد ایستگاه‌های هواشناسی استان کردستان با استفاده از توزیع‌های دایره‌ای چوله PDF
موسی گل علی زاده, حمیدرضا مسافری قمی کلائی
شبیه سازی عددی انتقال حرارت جابجایی آزاد در یک آنولی افقی با حرارت دهی گسسته با استفاده از روش لاتیس بولتزمن بدون شبکه PDF
عبدالرحمان دادوند, احمدرضا حقیقی, حمیده حسینی قجلو


شاپا: 8088-2251