دوره 9, شماره 3 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

واکاوی حکم سرقت از موقوفه PDF
اردوان ارژنگ, فاطمه علی‌زاده
نظریه وکالت حکمی در فقه اسلامی، حقوق ایران و حقوق برخی از کشورهای اروپایی PDF
علی اصغر حاتمی, قادر شنیور
بررسی مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از نقص علم بشری PDF
جمشید جعفرپور, ابوالحسن مجتهد سلیمانی, محمد رحیمی سکه روانی
تأملی بر مفهوم «تعهد و التزام» در فقه امامیه و حقوق ایران PDF
نصراله جعفری خسروآبادی
انتقال موافقتنامه داوری PDF
علی رضایی, میلاد امیری
تقابل مجازات جایگزین حبس با قانون وصول در حقوق ایران PDF
ابوالحسن شاکری, سید مسعود حیدری
تخریب و غارت میراث فرهنگی در دوران تهاجم و اشغال عراق از منظر حقوق بین‌الملل کیفری PDF
سهراب صلاحی
آثار حقوقی جعل امضای صادرکننده و ظهرنویس چک (مطالعه تطبیقی در نظام‌های حقوقی رومی- ژرمنی، کامن‌لا و حقوق ایران) PDF
ابراهیم عبدی‌پور فرد, علی فتوحی راد
«اقلیت‌های قومی در ایـران» یا «اقوام ایـرانی»؟ از نگاهی ژورنالیستی تا دیـدگاهی حقـوقی PDF
مصطفی فضائلی, موسی کرمی
وضعیت حقوقی همکاران داوطلب اداره در نظام حقوقی ایران PDF
جعفر قاسمی, مرتضی نجابت خواه, فرهنگ فقیه لاریجانی