مجله پژوهش سیستم های بس ذره ای

این مجله نتایج حاصل از دستاوردهای تحقیقاتی جدید کلیه ­ی پژوهشگران و محققین در زمینه‌های متنوع سیستم‌های بس‌ذره‌ای تجربی‏، نظری و محاسباتی در شاخه‌های مختلف شامل فیزیک ماده چگال، فیزیک اتمی- مولکولی، ترمودینامیک و مکانیک آماری، فیزیک هسته‌ای، علم مواد، اطلاعات کوانتومی و شاخه‌های میان‌رشته‌ای مرتبط را پس از طی فرآیند داوری به چاپ می‌رساند. مطالب قابل چاپ به صورت مقاله، مقاله ­ی کوتاه، نقد مقاله و مقاله ­ی مروری پذیرفته خواهند شد.


دوره 7, شماره 15 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

سیستم بس‌ذره‌ای کوآنتومی با جرم مؤثر متغیر در حضور برهم‌کنش نوسانگر هماهنگ نسبی و میدان الکتریکی وابسته به زمان PDF
هادی سبحانی, حسن حسن آبادی
نقش کشش سطحی بر روی سطح مقطع‌های واکنش همجوشی با پرتابة ضعیف پیوند PDF
امید ناصر قدسی, سید امین سیدی, طاهره قاسمی
عامل شکل اخترفیزیکی واکنش گیراندازی تابشی (_4^7)Be (α,γ) (_6^11)C PDF
مطهره قمری, حسین صادقی, سعید محمدی
مطالعة زنجیره ایزوتوپی Ru100-106با استفاده از مدل سه ترازی بوزون برهم‌کنشی PDF
امیر جلیلی مجارشین, هادی صبوری
سنتز لایه‌های نازک ترکیبی MoS2/MoO3 با استفاده از روش اسپری پایرولیزیز و بررسی تأثیر فرآیند بازپخت بر روی خواص فیزیکی آنها PDF
مهدی عادلی‌فرد, مصطفی جهاندوست
رشد نانولوله‌های کربنی هم‌راستا به‌روش نشست بخار شیمیایی کاتالیستی و روش رشد فاز بخار PDF
منصور فربد, هدیه هاشمی کیا, علیرضا کیاست
يونش هدف‌های مولکولی با استفاده از باريکه‌های يونی همدوس و ناهمدوس PDF
ابراهیم قنبري عديوي
مطالعة خواص اپتوالکترونی نانوقفس‌های فولرانی و شبه‌فولرانی سیلیسیم با استفاده از نظریة تابعی چگالی PDF
محمد قاسم نژند, فرح مرصوصی
طراحی سلول‌های خورشیدی نانوپلاسمونیکی براساس برانگیختگی مدهای اپتیکی درون سلول PDF
آرزو فیروزی, احمد محمدی
بهبود بازده سلول خورشیدی سیلیکونی ناهمگون با استفاده از لایة ذاتی GaP PDF
نفیسه معماریان, میر کاظم عمرانی, مهران مین باشی


شاپا: 2322.231x