تولیدات گیاهی

مجله کشاورزی با استناد به نامه 8481/3 مورخ 78/10/23 کمیسیون بررسی نشریات در راستای تخصصی شدن به چهار مجله تحت عنوان های تولیدات گیاهی، گیاه پزشکی، مهندسی زراعی، علوم و مهندسی آبیاری منشعب گردید. امجله تولیدات گیاهی طی نامه شماره 107502 مورخ 89/12/17 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) به عنوان مجله تخصصی تولیدات گیاهی ( زراعت، اصلاح نباتان و باغبانی) با درجه علمی پژوهشی منشر می شود.  اين نشریه در "ایران ژورنال" مرکز منطقه اطلاع رسانی علوم وفناوری و پايگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه می گردد.


دوره 41, شماره 1 (1397)

فهرست مطالب

مقالات

تأثیر همزیستی سه گونه قارچ میکوریز (Glumos spp.) بر رشد و جذب برخی عناصر غذایی در قلمه‌های ریشه‌دار سه رقم زیتون PDF
محمود اثنی عشری, سمیه بهرامی
تأثیر محلول‌پاشی گاما-آمینو بوتیریک اسید بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی گوجه‌فرنگی رقم نامیب تحت تنش شوری PDF
لولاو زارعی, محمود كوشش صبا, یاور وفایی, تیمور جوادی
تأثیر محرک‌های مختلف زیستی و غیرزیستی بر رشد ریشه مویین در گیاه دارویی خشخاش (Papaver somniferum L.) PDF
شیوا سیاه منصور, احمد اسماعیلی, فرهاد نظریان فیروزآبادی
بررسی تجمع سدیم در برگ‌های ارقام حساس و متحمل به شوری گندم (Triticum aestivum L.) PDF
وحید اطلسی پاک
اثر زمان برداشت و طول مدت انبارمانی بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و بیوشیمیایی میوه انار رقم ملس پوست زرد ‘Malas Post Zard’) .(Punica granatum L PDF
فرزانه پایمرد, مختار حیدری
تأثیر انواع پرایمینگ بر شاخص‌های جوانه‌زنی و آنزیم‌های بذر سورگوم (Sorghum bicolor L.) ژنوتیپ SOR834 تحت سمیت کلرید و نیترات کادمیوم PDF
عبدالحسین رضائی, حمید رضا بلوچی, محسن موحدی دهنوی, ابراهیم ادهمی
اثر زمان سرزنی شاخه و قطع آبیاری قبل از برداشت بر برخی از ویژگی‌های کمی و کیفی انگور عسکری PDF
بیژن کاووسی, بهروز حسن پور
مقایسه سیستم کشت مستقیم و نشایی ذرت (Zea mays L.) در تاریخ کاشت معمول و هراکشت PDF
ژاله زارعی, حسن حیدری, ایرج نصرتی, محمود خرمی وفا
بررسی تنوع ژنتیکی برخی از لاین‌های خیار با استفاده از صفات مورفولوژیکی از طریق تجزیه به مؤلفه‌های اصلی و تجزیه خوشه‌ای PDF
فاطمه مرادی پور, جمالعلی الفتی, یوسف حمیداوغلی, عاطفه صبوری, بهمن زاهدی
مدل‌سازی اثر تراکم گیاهی بر تولید و پیر شدن برگ دو رقم گندم در شرایط قطع آبیاری آخر فصل PDF
سید علیرضا رضوی, حسن حیدری, غلامرضا عزیزی, رضا اصغری


شاپا: 0254-3648