مطالعات زبان و ادبیات فرانسه

دو فصلنامه مطالعات زبان و ادبیات فرانسه متعلق به دانشکده ادبیت علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز است و نتایج پژوهش محققان را در حوزه های ادبیات، زبان شناسی، آموزش زبان و ترجمه شناسی به زبان فرانسه منتشر می نماید.پس از دو شماره انتشار در سال 1384 و 1385 با عنوان «ویژه­نامه زبانهای خارجی» در چهارچوب مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی این دانشگاه، از فروردین­ماه 1389 به بعد بعنوان نشریه مستقل و به صورت دو فصلنامه منتشر و به آن مرکز ارسال گردیده است. این نشریه از شماره دوم (پائیز و مستان  1389) موفق به اخذ رتبه علمی-پژوهشی گردیده و از شماره چهارم (پائیز و زمستان 90) به بعد در مرکز منطقه­ای اطلاع رسانی علوم و فناوری منتشر میگردد و در نظام نمایه سازی این مرکز (ایران ژورنال) و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه میشود. 


دوره 6, شماره 2 (1394)

فهرست مطالب

مقالات

ناتوانی ارتباط کلامی در آخر بازی ساموئل بکت PDF
مهدی افخمی نیا, نعیمه کریملو
ترجمه سمعی-بصری، بررسی ترجمه زیر نویس فیلم کلاس بر اساس نظریه زبانشناسی کارکردگرایی و نظریه اسکوپوس PDF
مرضیه اطهاری نیک عزم, مطهره حاجی عبدالهی
تصویر ایران و ایرانیان ابتدای قرن بیستم از نگاه پی‌یر لوتی PDF
محمد جواد کمالی
بررسی لف در نمایش های کوتاه و فکاهه فرانسوی معاصر و جایگاه آن در کلاس آموزش زبان فرانسه PDF
شهرزاد کاوه, حمیدرضا شعیری, پریوش صفا
مطالعه مکان و تاثیر آن بر دیدگاه اجتماعی در آثار آنی ارنو PDF
لادن معتمدی
بررسی تصویر شاعرانه فضا با تکیه بر رویکرد نقد جغرافیایی در شعر آپولینر و سپانلو PDF
زهرا تقوی فردود
نیازها و خطرات احتمالی بکارگیری زبان مادری در کلاس زبان فرانسه بررسی موردی: ایران PDF
حسن زارعی, حمیدرضا شعیری


شاپا: 7957-2228