شماره 23 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

کانسار مس چينه¬کران (نوع مانتو) کال ابري در مجموعه آتشفشاني- رسوبي ائوسن شمال غربي بردسکن، شمال شرقي ايران PDF
الهه جباری, آزاده ملکزاده شفارودي, محمد حسن کريم پور
آسیب‌پذیری و آلودگي آبخوان کارستی نعل اسبی، جنوب شرق ایذه، با استفاده از روش COP PDF
کاظم رنگزن, علی محرابی نژاد, فرشاد علیجانی, زهره استاد هاشمی
مطالعه روزن بران سازند میشان در برش چینه نگاری هندون واقع در شمال غرب بندرعباس و کاربرد آن در چینه نگاری سکانسی PDF
جهانبخش دانشیان, مریم درخشانی, سید علی معلمی
کاربرد داده¬هاي زمین شيميايي در تعيين الگوي تشکيل ذخاير فلزات پايه با ميزبان رسوبي- مطالعات موردي، معادن روي- سرب- (نقره- باريم) حوضه معدني ايرانکوه اصفهان PDF
ابراهیم راستاد, مینا بويري کناري, لیلا کلندر
نشست زمین در دشت منوجان ( جنوب استان کرمان) : عوامل، اثرات و پهنه‌بندی PDF
بهنام عباس نژاد, احمد عباس نژاد
میکروفاسیس و محیط بخش 5 سازند گچساران در میدان نفتی منصورآباد PDF
فرخ ناصری کریم وند, سید رضا موسوی حرمی
بررسی ارتباط بین تغییرات استرس کلمب و توزیع مکانی پس‌لرزه‌ها: به‌منظور برآورد عمق زمین‌لرزه‌ها در کمربند زاگرس PDF
کاملیا یزدانفر, مریم آق آتابای, مصطفی رقیمی
نقش آکیوتاردهای درزه‌دار در انتقال آلودگی بین آبخوان‌های مجاور PDF
ابوالفضل رضائی


شاپا: 7057-2251