شیوع و عوامل مؤثر بر دیابت بارداری

فاطمه نظری رباطی, نرگس خانجانی, نسرین طبسی نژاد, عصمت رضا بیگی داورانی, محبت محسنی

چکیده


مقدمه: با توجه به این که تشخیص دیرهنگام یا عدم تشخیص دیابت بارداری می‌تواند عوارض شدیدی بر مادر و جنین برجا گذارد و از سویی، در ایران اطلاعات مربوط به شیوع و عوامل خطرساز دیابت بارداری محدود می‌باشد، این مطالعه با هدف بررسی شیوع دیابت بارداری و عوامل خطر مؤثر بر آن در منطقه شهداد کرمان صورت گرفت.

روش بررسی: این مطالعه توصیفی- تحلیلی به صورت مقطعی بر روی 160 نفر از زنان زایمان کرده تحت پوشش مرکز بهداشتی- درمانی شهداد که از سال 1393 لغایت 1394 در این مرکز، پرونده بارداری تشکیل داده بودند، صورت گرفت. برای انجام این پژوهش از داده‌های موجود در پرونده بارداری زنان مذکور استفاده شد و زنان مورد مطالعه، به صورت سرشماری وارد پژوهش شدند. آزمون‌های آماری تحلیلی شامل آزمون تی مستقل، کای اسکوئر و رگرسیون لجستیک بودند. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 16 صورت گرفت.

یافته‌ها: شیوع دیابت بارداری در جمعیت زنان باردار مورد مطالعه، 5/12 درصد بود. رابطه معنی‌داری بین سابقه مرده‌زایی (04/0=P)، سابقه فامیلی دیابت (0001 /0>P) و نمایه توده بدنی بالا (003/0=P) با دیابت بارداری یافت شد. در بررسی پیامد بارداری بین نوع زایمان و دیابت بارداری ارتباطی یافت نشد (6/0=P)؛ اما وزن هنگام تولد در نوزادان مادران دیابتی به طور معنی‌داری بیشتر بود (01/0=P).

بحث و نتیجه‌گیری: دیابت بارداری در منطقه شهداد کرمان از شیوع بالایی برخوردار است و سابقه مرده‌زایی بیشترین ارتباط را با دیابت بارداری نشان داد، از این رو غربالگری دیابت بارداری و توجه به عوامل خطر آن در این جامعه ضروری به نظر می‌رسد.


موضوع


دیابت بارداری; شیوع; عوامل خطر; زنان باردار

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.