علل ترخيص با میل شخصی توسط بیماران در بيمارستان منتخب

راحیل قربانی نیا, محبوبه مرادی ماژین

چکیده


مقدمه: ترخيص با میل شخصی از معضلات موجود در بیمارستان‌های دنيا مي‌باشد كه سیستم‌های بهداشتی درگیر آن هستند. این مشکل می‌تواند خطرات بالقوه‌ای برای حیات بیمار داشته باشد و باعث بستری مجدد وی شود. هدف اين پژوهش، تعيين علل ترخیص با میل شخصی در بيمارستان منتخب بود.

روش بررسی: پژوهش حاضر مطالعه‌ای توصيفي- تحلیلی به شیوه مقطعی در سه ماه آخر سال 1394 بود. این مطالعه بر روی 261 پرونده بیمار ترخیص شده با میل شخصی که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند، انجام شد. داده‌ها با استفاده از چک‌لیست پژوهشگر ساخته و از طریق سیستم ثبت اطلاعات بیماران گردآوری گردید و از روش آمار توصیفی و آزمون آماری تحلیلی نظیر مجذور کای و  نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 16 برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده شد.

یافته­ها: 6/58% نمونه‌های مورد بررسی مرد، 3/66% از نمونه‌ها متأهل و 2/22% فاقد بيمه بودند. يافته‌هاي پژوهش نشان داد ميزان ترخیص با میل شخصی 69/8‌% بود. بيشترين دليل ترخیص با میل شخصی مربوط به احساس بهبودي (3/43%) بود. بین ترخیص با میل شخصی و وضعیت تأهل (02/0=P) و نوع بیمه بیماران (05/0=‌P) ارتباط آماری معناداری وجود داشت.

بحث و نتیجه‌گیری: بیشترین دلیل ترخیص با میل شخصی احساس بهبودی است که این امر نیازمند توجه بیشتر مسئولان و همچنین یک ارتباط قوی‌تر بین بیمار و پزشک که شرایط بالینی بیمار را برای وی آشکار کند و بیمار از روند درمان خودآگاهی لازم را داشته باشد، است.


موضوع


بيمارستان آموزشی; ترخيص; ‌ترخيص با میل شخصی; بیمار بستری

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.