بررسی سلامت سازمانی بیمارستان‌های دانشگاهی شهر اصفهان

علی محمد مصدق راد, علی اکبری ساری, مریم اسماعیلی

چکیده


مقدمه: بیمارستان‌ها با توجه به نقششان در ارتقای سلامت جامعه، باید از سلامت سازمانی کافی برخوردار باشند. سلامت سازمانی نقش بسزایی در بهره‌وری سازمان‌ها دارد. این پژوهش با هدف بررسی سلامت سازمانی بیمارستان‌های دانشگاهی شهر اصفهان انجام شد.

روش بررسی: این پژوهش توصیفی- تحلیلی به صورت مقطعی در سال 1394 در 7 بیمارستان دانشگاهی شهر اصفهان با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته سلامت سازمانی دارای 18 بُعد و 54 سؤال انجام شد. تعداد 283 نفر از کارکنان بیمارستان‌ها بر اساس نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی در این مطالعه شرکت کردند. برای تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS نسخه 21 و روش‌های آماری توصیفی نظیر فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی نظیر رگرسیون و آنالیز واریانس استفاده شد.

یافته­ها: میانگین امتیاز سلامت سازمانی بیمارستان‌های دانشگاهی شهر اصفهان برابر با 0/63±3/08 از 5 امتیاز ارزشیابی شد. یک بیمارستان از سلامت سازمانی خوب، پنج بیمارستان از سلامت سازمانی متوسط و یک بیمارستان از سلامت سازمانی ضعیف برخوردار بود. بیشترین میزان سلامت سازمانی مربوط به ابعاد اخلاقیات، برنامه‌ریزی، رسمیت و کمترین آن مربوط به ابعاد عدالت، تصمیم‌گیری و کنترل بودند. ابعاد روابط درون‌بخشی، استفاده بهینه از منابع، سازگاری، رهبری و استقلال بیشترین تأثیر را بر سلامت سازمانی بیمارستان‌ها داشتند. بیمارستان‌های تک تخصصی از سلامت سازمانی بیشتری نسبت به بیمارستان‌های عمومی برخوردار بودند. بین سابقه مدیریت مدیران و سلامت سازمانی رابطه آماری معناداری وجود داشت.

بحث و نتیجه‌گیری: بیمارستان‌های دانشگاهی شهر اصفهان از سلامت سازمانی در حد متوسط برخوردار هستند. بنابراین، مدیران بیمارستان‌ها باید اقدامات لازم را برای ارتقای سلامت سازمان‌های خود به کار گیرند.


موضوع


سازمان; بیمارستان آموزشی; سلامت سازمانی; آسیب‌شناسی سازمانی; بهره‌وری

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.