بررسی تأثیر هزینه‌های عمومی و خصوصی سلامت بر فقر در کشورهای در حال توسعه

جواد هراتی, تورج هراتی خلیل آباد, عزیز رضاپور

چکیده


مقدمه: تحولات قرن بیست و یکم و به وجود آمدن شکاف توسعه یافتگی بین كشورها ، منجر شد مکاتب اقتصادي به مشکلات فقر و عوامل اثرگذار بر آن به عنوان پیامد توسعه نیافتگی توجه خاصی مبذول نمایند. سلامت و هزینه‌هاي مرتبط با آن از  ابزارهاي برون برد دولت‌ها از معضل فقر محسوب می‌گردد.

روش بررسی: این مطالعه از نوع مطالعات اقتصادسنجی (پنل دیتا) برای ایران و 30 کشور در حال توسعه  برای دوره زمانی 1391-1384 بود. به منظور تعیین اثر هزینه‌هاي سلامت بر نسبت سرشمار فقر، از آزمون‌هاي هاسمن و چاو به منظور انتخاب نوع تخمین مدل رگرسیونی با اثرات ثابت یا تصادفی استفاده گردید. تحلیل داده ها به كمك نرم افزار Eviews  نسخه  6 انجام شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد كه هزینه‌هاي سلامت تأثیر چشمگیرتري بر فقر داشتند به گونه‌اي كه یك واحد افزایش در هزینه‌هاي عمومی و خصوصی سلامت به ترتیب سبب 93/2- كاهش و 19/1 واحد افزایش در نسبت سرشبمار فقر می‌شود. میزان دسترسی به تسهیلات بهداشتی و نرخ ثبت‌نام در مقطع ابتدایی به ترتیب با ضرایب 81/0- و 34/0 تأثیر كمتري در مقایسه با هزینه‌هاي سلامت بر نسبت سرشمار فقر داشتند.

بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به تأثیرات چشمگیر بهداشت و آموزش بر بهبود وضعیت فقر، ضرورتاً کشورهای باید توجه بیشتري بر سیاست‌هاي تأمین مالی بخش سلامت و همچنین گسترش هرچه بیشتر تصدي‌گري دولت در تأمین مالی بخش سلامت به جاي بخش خصوصی داشته باشند.


موضوع


هزینه‌هاي عمومی سلامت; هزینه‌هاي خصوصی سلامت; نسبت سرشمار فقر

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.