تأثير طرح تحول نظام سلامت بر فعاليت سازمان‌هاي مردم نهاد در بخش سلامت

علی اکبر بروميده, علیرضا رضائی, حسین برومند راد, نرجس اعرابی

چکیده


مقدمه: اجرای طرح تحول نظام سلامت براي بهبود و ارتقاي نظام سلامت در کشور، فعاليت نهادها و سازمان‌ها، به ویژه سازمان‌های مردم نهاد (سمن) كه در حوزه درمان فعال هستند را تحت‌الشعاع قرار داده است. سمن‌های فعال در بخش سلامت، یکی از بازیگران اصلی در بهبود عملکرد و ارتقاء کیفی نظام سلامت هستند. اين مقاله تأثير پياده‌سازي طرح تحول نظام سلامت را بر این سمن‌ها نمايان می‌سازد.

روش بررسی: این پژوهش توصیفی- تحلیلی به شیوه مقطعی در بازه زمانی تابستان تا پاییز سال 1394 انجام شد. نمونه آماری مورد مطالعه برای سنجش تأثیر طرح تحول سلامت بر سمن‌ها شامل 91 نفر از کادر درمانی 9 سمن فعال در حوزه سلامت بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌‌ای با تخصیص متناسب انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده برای گردآوری داده‌ها، پرسشنامه 27 سؤالی محقق ساخته بود. برای تحلیل داده‌ها از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد.

یافته‌ها: 9/67% از پاسخگویان معتقدند كه در يك سال پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت، ارجاع بیمار به آن‌ها كمتر شد. مهم‌ترین تأثیر اجراي اين طرح بر سمن‌ها، صرفه‌جوئي مالي بود. به‌علاوه اين طرح تحول نظام سلامت بر توسعه خدمات درماني، تخصيص منابع، تأمین تجهيزات و پيشگيري و ترويج سواد سلامت در سمن‌ها نيز تأثیر مثبتی داشته است. توسعه خدمات درمانی بیشترین همبستگی را با عوامل دیگر داشته است.

 بحث و نتیجه‌گیری: اجرای طرح تحول سلامت تأثیر مثبتی بر حجم کاری سمن‌های فعال در حوزه سلامت داشته و با تعامل سازنده بین مجریان این طرح با و سمن‌ها، از پتانسیل موجود برای افزایش شانس موفقیت اجرای این طرح بهره گرفت.


موضوع


سازمان‌هاي مردم نهاد (سمن); طرح تحول نظام سلامت; مدل‌سازي معادلات ساختاري; بخش سلامت

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.