نقد و نظریه ادبی

براساس نامة شماره 3/18/30646/ مورخة 1395/2/20 مدیر کل دفتر سیاست­گذاری و برنامه­ ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مجلة علمی پژوهشی «ادب پژوهی» به دو نشریة تخصصی علمی – پژوهشی با عناوین «نقد و نظریة  ادبی» به سردبیری دکتر بهزاد برکت و «زبان فارسی و گویش­های ایرانی» به سردبیری دکتر محرم  رضایتی کیشه­ خاله تفکیک گردید

دوره 1, شماره 2 (1395)

فهرست مطالب

مقالات

از قوس هرمنوتیکی ریکور تا نوبت های سه‌گانه تفسیری میبدی در کشف الاسرار PDF PDF
فرزاد بالو
تقابل کانتی- هگلی در نقد و نظریه های داستان و رمان در ایران (1312- 1348) PDF
فرامرز خجسته, مصطفی صدیقی, یاسر فراشاهی نژاد
بررسی ارتباط مرگ با کلام و گفتمان پسامرگی در پست‌مدرنیسم در روایت‌های داستانی محمدرضا کاتب PDF
هدی پژهان, محمد علی محمودی, محمد علی زهرا زاده
بررسی روایت‌های پسامدرن در داستان‌نویسی برای کودکان و نوجوانان PDF
عمران صادقی, بیژن ظهیری ناو
بررسی جنسیت در شعر کودک و نوجوان از منظر جامعه¬شناسی بدن PDF
نجمه بهمدی مقدس, سید مهدی زرقانی, پارسا یعقوبی جنبه سرایی
منطق خوانش ادبی و جایگاه آن در فهم‌ ادبیات PDF
راضیه حجتی زاده
زبان روایت در رمان های رئالیسم جادویی PDF
محسن حنیف, طاهره رضایی


شاپا: 2476-7387