زبان فارسی و گویش­های ایرانی

  براساس نامة شماره 3/18/30646/ مورخة 1395/2/20 مدیر کل دفتر سیاست­گذاری و برنامه­ ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مجلة علمی پژوهشی «ادب پژوهی» به دو نشریة تخصصی علمی – پژوهشی با عناوین «نقد و نظریة  ادبی» به سردبیری دکتر بهزاد برکت و «زبان فارسی و گویش­های ایرانی» به سردبیری دکتر محرم  رضایتی کیشه­ خاله تفکیک گردید.


دوره 2, شماره 3 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

توالی صفات در زبان فارسی PDF
محمد راسخ مهند, طاهره ثمری
زنانگیِ نوشتار: دیباچه ای بر روش شناسی نسبت زبان و جنسیت PDF
بهزاد برکت
بررسی گفتمان نما های تأکیدی در زبان فارسی با تکیه بر سه فیلم تلوزیونی PDF
یوسف آرام, مهرداد مشکین فام
حالت غیرفاعلی در تالشی: موردی از هم آیندی حالت، چندمعنایی و دستوری شدگی PDF
شادی داوری, مهرداد نغزگوی کهن
توصیف دستگاه فعلی گویش کُرْتَه رایج در قلعه گنج (کرمان) PDF
سپهر صدیقی نژاد
ساخت واژگان خویشاوندی تالشی با رویکرد اجتماعی PDF
علی نصرتی سیاهمزگی
ویژگی های آوایی شمال غربی در گیلکی PDF
اسفندیار طاهری, الهه حسینی ماتک
تأملی بر جاینام شناسی منطقة تات زبان شاهرود خلخال PDF
جهاندوست سبزعلیپور
بررسی ‌‌فرایندهای واجی ‌گویش شمالی زبان تالشی (گونة‌ عنبرانی) PDF
رویا کمالی عنبران


شاپا: 6585-2476