شماره 22 (1396)

فهرست مطالب

مقالات

امکان‌سنجی اجرای روش انتقال حق توسعه جهت تامین زمین خدمات شهری در شهر شیراز PDF
حمید رضا فارسی فراشبندی, سید رضا آزاده, مجتبی ملکیان بهابادی
تحلیل پارک های شهری از منظر جرم شناسی با استفاده از تکنیک "چیدمان فضا (مطالعه موردی: پارک لاله تهران) PDF
یعقوب پیوسته گر, علی اکبر حیدری, مریم کیایی
مدلسازی پذیرش فناوری از سوی کاربران برای دستیابی به شهر هوشمند مطالعه موردی: مراکز استان PDF
شریفه سرگلزایی, صمد محمدابراهیم زاده سپاسگزار
واکاوی چشم‌انداز شهرهای جهانی در کشورهای در حال توسعه: از نقد رویکردهای مسلط کنونی تا ارائه چارچوب مفهومی جایگزین PDF
فرشاد نوریان, پارسا ارباب
سنجش عوامل بهبود پایداری اجتماعی در بازآفرینی از منظر ساکنان؛ مطالعه موردی: محله شیوا تهران PDF
سینا رزاقی اصل, فرزانه خوشقدم
تبیین و ارزیابی مولفه‌های تاب‌آوری نهادی و اجتماعی در سکونتگاه‌های خودانگیخته شهری؛ مطالعه موردی: ناحیه منفصل شهری نایسر؛ سنندج PDF
اکبر محمدی, کسری آشوری, محمد بشیر رباطی
بازشناسی عوامل کالبدی_فضایی مؤثر بر پیاده روی شهروندان در محله های شهری (مطالعه موردی: نوشهر) PDF
علی کاظمی, طاهره گل لاله


شاپا: 23222875